Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0312/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

11.8. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000010/2016) που κατέθεσαν οι Bart Staes και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000014/2016) που κατέθεσαν οι Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης(O-000015/2016) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης(O-000016/2016) που κατέθεσε η Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2016) που κατέθεσε ο Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000018/2016) που κατέθεσε ο Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000019/2016) που κατέθεσαν οι Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 9 Μαρτίου 2016 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 και B8-0317/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "”Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0311/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0312/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0312/2016, B8-0314/2016 και B8-0317/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0082)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0312/2016, B8-0313/2016 και B8-0316/2016 καταπίπτουν.)

(Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0313/2016 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου