Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk

11. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0075)


11.2. Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0076)


11.3. Dohoda EU-Andorra o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0077)


11.4. Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 9.3.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0078)


11.5. Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0079)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0079)


11.6. Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (hlasování)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2017 – oddíl III – Komise [2016/2004(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0036/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0080)


11.7. Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)

Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0081)


11.8. Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rozprava se konala dne 25. února 2016 (bod 6 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 9. března 2016 (bod 6 zápisu ze dne 9.3.2016).

Návrhy usnesení B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 a B8-0317/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0311/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0312/2016

(nahrazující B8-0312/2016, B8-0314/2016 a B8-0317/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux a Linda McAvan za skupinu S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes a Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0082)

(Návrhy usnesení B8-0312/2016, B8-0313/2016 a B8-0316/2016 se neberou v potaz.)

(Společný návrh usnesení RC-B8-0313/2016 je bezpředmětný.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí