Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg

11. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel P8_TA(2016)0075)


11.2. Teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0076)


11.3. ELi ja Andorra vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0077)


11.4.  Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tegevdirektor [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (9.3.2016 protokolli 1. lisa)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel ( P8_TA(2016)0078 )


11.5. Kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0079)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0079)


11.6.  2017. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)

Raport 2017. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2016/2004(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0080)


11.7.  Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe sõlmimise kohta [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0081)


11.8.  Leping tubakatootjatega (PMI leping) (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2016), mille esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Arutelu toimus 25. veebruaril 2016 (25.2.2016 protokollipunkt 6).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 9. märtsil 2016 (9.3.2016 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 ja B8-0317/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0311/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0312/2016

(asendades B8-0312/2016, B8-0314/2016 ja B8-0317/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux ja Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel ;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes ja Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud ( P8_TA(2016)0082 )

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0312/2016, B8-0313/2016 ja B8-0316/2016 muutusid kehtetuks.)

(Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0313/2016 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika