Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg

11. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (text codificat) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0075)


11.2. Deturnarea spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (text codificat) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0076)


11.3. Acordul CE-Andorra privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0077)


11.4. Numirea unui nou director executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)
(vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 9.3.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0078)


11.5. Garanții procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0079)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0079)


11.6. Orientări pentru bugetul 2017 - Secțiunea III (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2017, secțiunea III – Comisia [2016/2004(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0080)


11.7. Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (vot)

Raport referitor la încheierea unui Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0081)


11.8. Acordul privind tutunul (acordul PMI) (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2016) adresată de Bart Staes și José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, adresată Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (vot) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000014/2016) adresată de Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000015/2016) adresată de Marco Valli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2016) adresată de Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2016) adresată de Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000018/2016) adresată de Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Comisiei: Acord privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000019/2016) adresată de Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Acordul privind tutunul (acordul PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Dezbaterea a avut loc la 25 februarie 2016 (punctul 6 al PV din 25.2.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 9 martie 2016 (punctul 6 al PV din 9.3.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 și B8-0317/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0311/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0312/2016

(care înlocuiește B8-0312/2016, B8-0314/2016 și B8-0317/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux și Linda McAvan, în numele Grupului S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes și Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0082)

(Propunerile de rezoluții B8-0312/2016, B8-0313/2016 și B8-0316/2016 au devenit caduce.)

(Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0313/2016 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate