Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

16. Eritrean tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Eritrean tilanne (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja James Carver.

Jeanine Hennis-Plasschaert käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016)

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016)

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas Verts/ALE-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016)

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta Eritrean tilanteesta (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 7.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö