Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2894(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0309/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0309/2016

Συζήτηση :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0092

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

19. Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (2016/2894(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle και Andi Cristea.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου