Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0035/2016

Keskustelut :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 25/10/2018 - 13.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Pöytäkirja
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

20. Eläinlääkkeet *** I- Eläinlääkkeitä koskevat luvat ja niiden valvonta *** I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Claudiu Ciprian Tănăsescu esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Jasenko Selimovic (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Stanislav Polčák (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alberto Cirio PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere ja Clara Eugenia Aguilera García.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias ja Klaus Buchner.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 10.3.2016, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö