Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0035/2016

Debatter :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Röstförklaringar
PV 25/10/2018 - 13.4

Antagna texter :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

20. Veterinärmedicinska läkemedel *** I - Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel *** I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Claudiu Ciprian Tănăsescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jasenko Selimovic (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Stanislav Polčák (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alberto Cirio för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere och Clara Eugenia Aguilera García.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias och Klaus Buchner.

Talare: Françoise Grossetête och Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 10.3.2016 och punkt 7.6 i protokollet av den 10.3.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy