Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000035/2016

Ingivna texter :

O-000035/2016 (B8-0120/2016)

Debatter :

PV 09/03/2016 - 21
CRE 09/03/2016 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg

21. Talidomid/Neurosedyn (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000035/2016) från Françoise Grossetête, Mairead McGuinness och Esteban González Pons, för PPE-gruppen, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo och Soledad Cabezón Ruiz, för S&D-gruppen, Julie Girling och Bolesław G. Piecha, för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Beatriz Becerra Basterrechea, för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout och Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth och John Stuart Agnew, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Neurosedyn (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea och Stefan Eck utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Jill Evans och Diane James utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Miroslav Mikolášik för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini och Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García och Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy