Показалец 
Протокол
PDF 299kWORD 226k
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Внесени документи
 6.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (внесени предложения за резолюция)
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)
 8.Съобщение на председателството
 9.Състав на политическите групи
 10.Промяна на дневния ред
 11.Време за гласуване
  
11.1.Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.2.Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.3.Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.4.Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.5.Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I (гласуване)
  
11.6.Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (гласуване)
  
11.7.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)
  
11.8.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Настоящото положение в Европейския съюз (разискване)
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Положението в Еритрея (разискване)
 17.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)
 18.Състав на комисиите
 19.Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)
 20.Ветеринарномедицински продукти *** I - Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти *** I (разискване)
 21.Талидомид (разискване)
 22.Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на регулаторни технически стандарти относно критериите, процедурата и изискванията за установяване на приета пазарна практика, както и относно изискванията за нейното запазване, прекратяване или за изменение на условията за приемането ѝ (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 февруари 2016г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 февруари 2016г.
Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 1 март 2016г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно съдържанието на уведомленията, подавани до компетентните органи, и относно воденето, публикуването и поддържането на списъка с уведомления (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 1 март 2016г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно условията, приложими за програмите за обратно изкупуване и мерките за стабилизиране (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 8 март 2016г.
Препращане на водещата комисия: ECON


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - срок: 8 юни 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Регламент на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на железопътната система в Европейския съюз (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - срок: 24 май 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 452/2014 по отношение на заличаването на образци за издадените разрешения на оператори от трети страни и за свързаните спецификации (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - срок: 2 юни 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Streptomyces K61 (известнo по-рано като S. griseoviridis), Candida oleophila щам O, FEN 560 (наричано също така сминдух или прах от семена от сминдух), метил деканоат (CAS 110-42-9), метил октаноат (CAS 111-11-5) и смес от терпеноиди QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - срок: 9 май 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: ENVI


4. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3, от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 01/2016.

В съответствие с член 27, параграф 4, от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 01/2016 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 50, параграф 1, от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения срещу предложението за промяна на щатното разписание на Европейската сметна палата.


5. Внесени документи

Внесен е следният документ от Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 4/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


6. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000016/2016), зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с Филип Морис Интернешънъл (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Разискването се състоя на 25 февруари 2016 (точка 6 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, от името на групата ALDE, относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшификацията от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, относно техническата оценка на Комисията на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки, и предстоящото изтичане на срока на действие на Споразумението (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender и Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, относно Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International (PMI) и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 9.3.2016 г.


7. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerolf Annemans, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Ангел Джамбазки, Reinhard Bütikofer, последните трима относно думите на Eleftherios Synadinos (председателят отговори, че те ще бъдат проверени), Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Timothy Kirkhope, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, и Miguel Urbán Crespo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Николай Бареков, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini и Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Неджми Али, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Илияна Йотова, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post и Nikos Androulakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez и Ernest Maragall.

Изказаха се: Johannes Hahn (член на Комисията) и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Съобщение на председателството

В съответствие с членове 11 и 165 от Правилника за дейността, председателят реши, като незабавна мярка, да отстрани от залата до края на заседанието Eleftherios Synadinos, поради неговото изказване по време на разискването относно подготовката на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. и резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и Турция.


Председателят помоли Eleftherios Synadinos да напусне заседателната зала, което въпросният направи, придружаван от разпоредителите.

Членовете на Парламента ще бъдат информирани за санкциите, ако има такива, които ще бъдат наложени съгласно член 166 от Правилника за дейността.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


9. Състав на политическите групи

Eleni Theocharous вече не е член на групата PPE и членува в групата ECR, считано от 8 март 2016 г.


10. Промяна на дневния ред

Председателят, след консултация с политическите групи, предложи следните промени:

- последната точка от дневния ред за сряда, изявленията на Съвета и на Комисията относно „Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности“ (точка 78 от дневния ред), се променя на изявление на Комисията;

- окончателното гласуване на доклада Marielle de Sarnez относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (A8-0013/2016) беше добавено към времето за гласуване в четвъртък.

Парламентът одобри предложенията.

Дневният ред беше съответно изменен.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0075)


11.2. Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0076)


11.3. Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0077)


11.4. Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)
(Тайно гласуване)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 9.3.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0078)


11.5. Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0079)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0079)


11.6. Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (гласуване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III – Комисия [2016/2004(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0036/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0080)


11.7. Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)

Доклад относно сключването на Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2016)0081)


11.8. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000016/2016) зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Разискването се състоя на 25 февруари 2016 г. (точка 6 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 9 март 2016 (точка 6 от протокола от 9.3.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 и B8-0317/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0311/2016

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0312/2016

(за замяна на B8-0312/2016, B8-0314/2016 и B8-0317/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux и Linda McAvan, от името на групата S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes и Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2016)0082)

(Предложенията за резолюции B8-0312/2016, B8-0313/2016 и B8-0316/2016 отпадат.)

(Предложението за обща резолюция RC-B8-0313/2016 отпада.)


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly и Steven Woolfe

Доклад Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe и Stanislav Polčák

Доклад Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella и Steven Woolfe

Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 и RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner и Monica Macovei.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

14. Настоящото положение в Европейския съюз (разискване)

Настоящото положение в Европейския съюз - Разискване с участието на Stefan Löfven, министър-председател на Швеция (2016/2599(RSP))

Изказа се Bruno Gollnisch, който се върна на съобщението, направено от председателя преди започването на времето за гласуване. (точка 8 от протокола от 9.3.2016 г).

°
° ° °

Изказаха се: Stefan Löfven (министър-председател на Швеция) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Kristina Winberg, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues и Max Andersson.

Изказа се Stefan Löfven.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Положението в Еритрея (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Еритрея (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Мария Габриел, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и James Carver.

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch и Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Филиз Хюсменова, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta и Joachim Zeller, от името на групата PPE, относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 10.3.2016 г.


17. Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sofia Sakorafa, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Spyraki, Charles Tannock, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Андрей Ковачев, Marijana Petir и Ivana Maletić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Илхан Кючюк, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ivo Vajgl, от името на комисията AFET, относно доклада за бившата югославска република Македония за 2015 г. (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 10.3.2016 г.


18. Състав на комисиите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия AFET: Karol Karski на мястото на Eleni Theocharous

комисия DEVE: Eleni Theocharous на мястото на Karol Karski

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


19. Доклад за Черна гора (2015 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за Черна гора (2015 г.) (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Charles Tannock, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle и Andi Cristea.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák и Igor Šoltes.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, от името на комисията AFET, относно доклада за Черна гора за 2015 г. (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 10.3.2016 г.


20. Ветеринарномедицински продукти *** I - Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти *** I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête представи доклада..

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Claudiu Ciprian Tănăsescu представи доклада.

Изказаха се: Jasenko Selimovic (докладчик по становището на комисията AGRI), Stanislav Polčák (докладчик по становището на комисията AGRI), Alberto Cirio, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere и Clara Eugenia Aguilera García.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias и Klaus Buchner.

Изказаха се: Françoise Grossetête и Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 10.3.2016 г и точка 7.6 от протокола от 10.3.2016 г.


21. Талидомид (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000035/2016), зададен от Françoise Grossetête, Mairead McGuinness и Esteban González Pons, от името на групата PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo и Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Julie Girling и Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz и Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout и Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth и John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, към Комисията: лекарството "Талидомид" (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea и Stefan Eck развиха въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Jill Evans и Diane James развиха въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Miroslav Mikolášik, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini и Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García и Notis Marias.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


22. Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)

Изявление на Комисията: Международна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane James, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan и Jiří Pospíšil.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 578.051/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.30 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Приложение 1 - Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност