Seznam 
Zápis
PDF 277kWORD 218k
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Převody prostředků
 5.Předložení dokumentů
 6.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (předložené návrhy usnesení)
 7.Příprava zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (rozprava)
 8.Sdělení předsednictví
 9.Členství v politických skupinách
 10.Změna pořadu jednání
 11.Hlasování
  
11.1.Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.2.Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.3.Dohoda EU-Andorra o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.4.Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.5.Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení ***I (hlasování)
  
11.6.Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (hlasování)
  
11.7.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)
  
11.8.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Současná situace v Evropské unii (rozprava)
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Situace v Eritreji (rozprava)
 17.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (rozprava)
 18.Členství ve výborech
 19.Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (rozprava)
 20.Veterinární léčivé přípravky *** I – Registrace veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi *** I (rozprava)
 21.Thalidomid (rozprava)
 22.Mezinárodní ochrana oznamovatelů (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o stanovení regulačních technických norem týkajících se kritérií, postupu a požadavků pro zavedení uznávaného tržního postupu a požadavků na jeho zachování, ukončení nebo změnu podmínek jeho uznání (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 1. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 1. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 8. března 2016
předáno příslušnému výboru: ECON


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - lhůta: 8. června 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - lhůta: 24. května 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - lhůta: 2. června 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Candida oleophila kmen O, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), methyl-dekanoát (CAS 110-42-9), methyl-oktanoát (CAS 111-11-5) a terpenovou směs QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - lhůta: 9. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI


4. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 01/2016.

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 01/2016 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení nevyslovit námitky proti navrhované změně plánu pracovních míst Účetního dvora.


5. Předložení dokumentů

Komise předložila tento dokument:

- Návrh na převod prostředků DEC 4/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


6. Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rozprava se konala dne 25. února 2016 (bod 6 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer za skupinu ALDE o „Odborném posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ ze strany Komise a o nadcházejícím ukončení platnosti této dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE o „technickém posouzení zkušeností s dohodou společnosti Philip Morris International a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004“, které předložila Komise, a o nadcházejícím konci platnosti této dohody (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender a Gilles Pargneaux za skupinu S&D o dohodě proti pašování a padělání tabákových výrobků a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi EU a jejími členskými státy (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 9.3.2016.


7. Příprava zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerolf Annemans, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, tři posledně jmenovaní k výrokům, které pronesl Eleftherios Synadinos (předsedající odpověděl, že výroky budou prověřeny), Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Timothy Kirkhope, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, a Miguel Urbán Crespo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini a Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post a Nikos Androulakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez a Ernest Maragall.

Vystoupili: Johannes Hahn (člen Komise) a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Sdělení předsednictví

Předseda v souladu s články 11 a 165 jednacího řádu použil okamžité opatření a vykázal Eleftheriose Synadinose z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání v souvislosti s výroky, které pronesl při rozpravě o přípravě zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a o výsledcích summitu EU–Turecko.

Předseda vyzval Eleftheriose Synadinose, aby opustil jednací sál, což posledně jmenovaný v doprovodu služby v sále učinil.

Poslanci budou případně informováni o sankcích, které mohou být uloženy v souladu s článkem 166 jednacího řádu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda


9. Členství v politických skupinách

Eleni Theocharous již není členkou skupiny PPE a s platností od 8. března 2016 se stala členkou skupiny ECR.


10. Změna pořadu jednání

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

- poslední bod středečního pořadu jednání, prohlášení Rady a Komise o mezinárodní ochraně oznamovatelů (bod 78 OJ), byl změněn na pouhé prohlášení Komise;

- konečné hlasování o zprávě, kterou předložila Marielle de Sarnez, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (A8-0013/2016) bylo zařazeno do čtvrtečního hlasování.

Parlament tyto návrhy schválil.

Pořad jednání byl tímto změněn.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0075)


11.2. Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0076)


11.3. Dohoda EU-Andorra o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0077)


11.4. Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 9.3.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0078)


11.5. Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0079)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0079)


11.6. Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (hlasování)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2017 – oddíl III – Komise [2016/2004(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0036/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0080)


11.7. Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)

Zpráva o uzavření interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0081)


11.8. Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Rozprava se konala dne 25. února 2016 (bod 6 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 9. března 2016 (bod 6 zápisu ze dne 9.3.2016).

Návrhy usnesení B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 a B8-0317/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0311/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0312/2016

(nahrazující B8-0312/2016, B8-0314/2016 a B8-0317/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux a Linda McAvan za skupinu S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes a Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0082)

(Návrhy usnesení B8-0312/2016, B8-0313/2016 a B8-0316/2016 se neberou v potaz.)

(Společný návrh usnesení RC-B8-0313/2016 je bezpředmětný.)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Steven Woolfe

zpráva Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe a Stanislav Polčák

zpráva Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella a Steven Woolfe

Dohoda o tabáku (dohoda PMI) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 a RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner a Monica Macovei.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

14. Současná situace v Evropské unii (rozprava)

Současná situace v Evropské unii – rozprava se švédským předsedou vlády Stefanem Löfvenem (2016/2599(RSP))

Vystoupil Bruno Gollnisch, který se vrátil ke sdělení, se kterým předseda vystoupil před začátkem hlasování (bod 8 zápisu ze dne 9.3.2016).

°
° ° °

Vystoupili: Stefan Löfven (švédský předseda vlády) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues a Max Andersson.

Vystoupil Stefan Löfven.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Situace v Eritreji (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Eritreji (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a James Carver.

Vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri a Richard Howitt za skupinu S&D o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu Verts/ALE o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta a Joachim Zeller za skupinu PPE o situaci v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 10.3.2016.


17. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Ivo Vajgl za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Spyraki, Charles Tannock, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir a Ivana Maletić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Johannes Hahn a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ivo Vajgl za výbor AFET o zprávě o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 10.3.2016.


18. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Karol Karski, kterým je nahrazena Eleni Theocharous

výbor DEVE: Eleni Theocharous, kterou je nahrazen Karol Karski.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


19. Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Johannes Hahn (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Charles Tannock za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrey Kovatchev za skupinu PPE, Nikos Androulakis za skupinu S&D, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle a Andi Cristea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák a Igor Šoltes.

Vystoupili: Johannes Hahn a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock za výbor AFET o zprávě o Černé Hoře za rok 2015 (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 10.3.2016.


20. Veterinární léčivé přípravky *** I – Registrace veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi *** I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Claudiu Ciprian Tănăsescu uvedl zprávu.

Vystoupili: Jasenko Selimovic (navrhovatel výboru AGRI), Stanislav Polčák (navrhovatel výboru AGRI), Alberto Cirio za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere a Clara Eugenia Aguilera García.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias a Klaus Buchner.

Vystoupili: Françoise Grossetête a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 10.3.2016 a bod 7.6 zápisu ze dne 10.3.2016.


21. Thalidomid (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000035/2016), kterou pokládají Françoise Grossetête, Mairead McGuinness a Esteban González Pons za skupinu PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo a Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Julie Girling a Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout a Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth a John Stuart Agnew za skupinu EFDD Komisi: Thalidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea a Stefan Eck rozvinuli otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Jill Evans a Diane James rozvinuli otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Miroslav Mikolášik za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Mara Bizzotto za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini a Rosa Estaràs Ferragut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García a Notis Marias.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


22. Mezinárodní ochrana oznamovatelů (rozprava)

Prohlášení Komise: Mezinárodní ochrana oznamovatelů (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane James, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 578.051/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Příloha 1 – Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí