Indekss 
Protokols
PDF 278kWORD 220k
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 17. un 18. martā un ES un Turcijas samita rezultāti (debates)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Izmaiņas darba kārtībā
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Sēra satura samazināšana konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.2.Dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.3.EK un Andoras nolīgums par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.4.Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.5.Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā ***I (balsošana)
  11.6.2017. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (balsošana)
  11.7.Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu (balsošana)
  11.8.Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Pašreizējā situācija Eiropas Savienībā (debates)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Stāvoklis Eritrejā (debates)
 17.2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (debates)
 18.Komiteju sastāvs
 19.2015. gada ziņojums par Melnkalni (debates)
 20.Veterinārās zāles *** I - Veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība *** I (debates)
 21.Talidomīds (debates)
 22.Trauksmes cēlēju starptautiskā aizsardzība (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieņemtās tirgus prakses noteikšanas kritērijiem, procedūru un prasībām un par tās saglabāšanas, izbeigšanas un pieņemamības nosacījumu grozīšanas prasībām (C(2016)01087 – 2016/2597(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 26. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (C(2016)01092 – 2016/2598(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 26. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (C(2016)01165 – 2016/2601(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 1. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz kompetentajām iestādēm iesniedzamo paziņojumu saturu un paziņojumu saraksta sastādīšanu, publicēšanu un uzturēšanu (C(2016)01224 – 2016/2602(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 1. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par nosacījumiem, kas piemērojami atpirkšanas programmām un stabilizācijas pasākumiem (C(2016)01357 – 2016/2614(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 8. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - termiņš: 2016. gada 8. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - termiņš: 2016. gada 24. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 452/2014 groza attiecībā uz trešo valstu ekspluatantiem izdodamo atļauju un saistīto specifikāciju veidņu svītrošanu (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - termiņš: 2016. gada 2. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Streptomyces K61 (agrāk S. griseoviridis), Candida oleophila celmu O, FEN 560 (sauktu arī par grieķu sierāboliņu vai grieķu sierāboliņa sēklu pulveri), metildekanoātu (CAS 110-42-9), metiloktanoātu (CAS 111-11-5) un terpenoīdu maisījumu QRD 460 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - termiņš: 2016. gada 9. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


4. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 01/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 01/2016, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret priekšlikumu izdarīt grozījumus Eiropas Revīzijas palātas štatu sarakstā.


5. Dokumentu iesniegšana

Komisija bija iesniegusi turpmāk minēto dokumentu:

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 4/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 – 2016/2029(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


6. Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000010/2016) un kuru uzdeva Bart Staes un José Bové Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000014/2016) un kuru uzdeva Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2016) un kuru uzdeva Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2016) un kuru uzdeva Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2016) un kuru uzdeva Michael Theurer ALDE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000018/2016) un kuru uzdeva Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000019/2016) un kuru uzdeva Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debates notika 2016. gada 25. februārī (25.2.2016. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā - par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā - par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Komisijas "Tehnisko novērtējumu par pieredzi, kas gūta, īstenojot kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp uzņēmumu Philip Morris International (PMI) un tā filiālēm un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām minētā nolīguma darbības termiņa beigām (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā - par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer ALDE grupas vārdā - par Komisijas "Tehnisko izvērtējumu attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām nolīguma darbības termiņa beigām (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā - par Komisijas "Tehnisko izvērtējumu attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm" un gaidāmajām nolīguma darbības termiņa beigām (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender un Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā - par 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Balsojums: 9.3.2016. protokola 11.8. punkts.


7. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 17. un 18. martā un ES un Turcijas samita rezultāti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 17. un 18. martā un ES un Turcijas samita rezultāti (2016/2502(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerolf Annemans, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, pēdējiem trim runātājiem komentējot Eleftherios Synadinos izteikumus (sēdes vadītājs atbildēja, ka tie tiks pārbaudīti), Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Timothy Kirkhope, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, un Miguel Urbán Crespo.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini un Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post un Nikos Androulakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez un Ernest Maragall.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis) un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Priekšsēdētāja paziņojums

Saskaņā ar Reglamenta 11. un 165. pantu priekšsēdētājs nolēma, piemērojot tūlītējus pasākumus, nekavējoties izraidīt Eleftherios Synadinos no sēžu zāles uz visu atlikušo sēdes laiku par izteikumiem, ar kuriem minētais deputāts bija nācis klajā debatēs par gatavošanos Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 17. un 18. martā un ES un Turcijas samita rezultātiem.

Pēc priekšsēdētāja pieprasījuma Eleftherios Synadinos sēžu zāles tehnisko darbinieku pavadībā atstāja sēžu zāli.

Deputāti attiecīgā gadījumā tiks informēti par sankcijām, kas tiks piemērotas saskaņā ar Reglamenta 166. pantu.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks


9. Politisko grupu sastāvs

Eleni Theocharous vairs nav PPE grupas locekle un no 2016. gada 8. marta ir pievienojusies ECR grupai.


10. Izmaiņas darba kārtībā

Sēdes vadītājs pēc apspriešanās ar politiskajām grupām ierosināja šādus grozījumus:

- mainīt trešdienas darba kārtības pēdējo punktu, kurā bija paredzēti Padomes un Komisijas paziņojumi par trauksmes cēlēju starptautisko aizsardzību (DK 78. punkts), atstājot tikai Komisijas paziņojumu;

- iekļaut galīgo balsošanu par Marielle de Sarnez ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai (A8-0013/2016) ceturtdienas balsošanas laikā.

Parlaments apstiprināja šos priekšlikumus.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Sēra satura samazināšana konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināma veidiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0037/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0075).


11.2. Dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0038/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0076).


11.3. EK un Andoras nolīgums par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Miguel Viegas (A8-0047/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0077).


11.4. Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) izpilddirektoru [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)
(Aizklātā balsošana)

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (9.3.2016. protokola 1. pielikums )

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0078).


11.5. Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Caterina Chinnici (A8-0020/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0079).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0079).


11.6. 2017. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (balsošana)

Ziņojums par 2017. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2016/2004(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0036/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0080).


11.7. Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu (balsošana)

Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu noslēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0081).


11.8. Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000010/2016) un kuru uzdeva Bart Staes un José Bové Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000014/2016) un kuru uzdeva Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2016) un kuru uzdeva Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2016) un kuru uzdeva Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2016) un kuru uzdeva Michael Theurer ALDE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000018/2016) un kuru uzdeva Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000019/2016) un kuru uzdeva Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debates notika 2016. gada 25. februārī (25.2.2016. protokola 6. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 9. martā (9.3.2016. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 un B8-0317/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0311/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0312/2016

(aizstāj B8-0312/2016, B8-0314/2016 un B8-0317/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux un Linda McAvan S&D grupas vārdā;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes un Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0082).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0312/2016, B8-0313/2016 un B8-0316/2016 vairs nav spēkā.)

(Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0313/2016 vairs nav spēkā.)


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Caterina Chinnici ziņojums - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly un Steven Woolfe

Jens Geier ziņojums - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe un Stanislav Polčák

Danuta Maria Hübner ziņojums - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella un Steven Woolfe

Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 un RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner un Monica Macovei.


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

14. Pašreizējā situācija Eiropas Savienībā (debates)

Pašreizējā situācija Eiropas Savienībā - debates ar Zviedrijas premjerministru Stefan Löfven (2016/2599(RSP)).

Uzstājās Bruno Gollnisch, kas atsaucās uz paziņojumu, kuru priekšsēdētājs sniedza pirms balsošanas laika sākuma (9.3.2016. protokola 8. punkts).

°
° ° °

Uzstājās Stefan Löfven (Zviedrijas premjerministrs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues un Max Andersson.

Uzstājās Stefan Löfven.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Stāvoklis Eritrejā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Eritrejā (2016/2568(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un James Carver.

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri un Richard Howitt S&D grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch un Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta un Joachim Zeller PPE grupas vārdā - par stāvokli Eritrejā (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.8. punkts.


17. 2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2016/2859(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Spyraki, Charles Tannock, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir un Ivana Maletić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Ivo Vajgl AFET komitejas vārdā - par 2015. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.9. punkts.


18. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus šādos amatos:

AFET komiteja: Karol Karski — Eleni Theocharous vietā;

DEVE komiteja: Eleni Theocharous Karol Karski vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


19. 2015. gada ziņojums par Melnkalni (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2015. gada ziņojums par Melnkalni (2016/2894(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā, Nikos Androulakis S&D grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle un Andi Cristea.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák un Igor Šoltes.

Uzstājās Johannes Hahn un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock AFET komitejas vārdā - par 2015. gada ziņojumu par Melnkalni (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.10. punkts.


20. Veterinārās zāles *** I - Veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība *** I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

Françoise Grossetête iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Claudiu Ciprian Tănăsescu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jasenko Selimovic (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Stanislav Polčák (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Alberto Cirio PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere un Clara Eugenia Aguilera García.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias un Klaus Buchner.

Uzstājās Françoise Grossetête un Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.5. punkts un 10.3.2016. protokola 7.6. punkts.


21. Talidomīds (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000035/2016) un kuru uzdeva Françoise Grossetête, Mairead McGuinness un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo un Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Julie Girling un Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout un Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth un John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā Komisijai: Talidomīds (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016).

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea un Stefan Eck izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Jill Evans un Diane James izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Miroslav Mikolášik PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini un Rosa Estaràs Ferragut.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García un Notis Marias.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


22. Trauksmes cēlēju starptautiskā aizsardzība (debates)

Komisijas paziņojums: Trauksmes cēlēju starptautiskā aizsardzība (2016/2579(RSP)).

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane James, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 578.051/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


1. pielikums. Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika