Index 
Notulen
PDF 280kWORD 191k
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Ingekomen stukken
 6.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije (debat)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Samenstelling fracties
 10.Wijziging van de agenda
 11.Stemmingen
  11.1.Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.4.Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.5.Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure ***I (stemming)
  11.6.Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (stemming)
  11.7.Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)
  11.8.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Debat met Stefan Löfven, premier van Zweden – De huidige situatie in de Europese Unie (debat)
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Situatie in Eritrea (debat)
 17.Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 18.Samenstelling commissies
 19.Verslag 2015 over Montenegro (debat)
 20.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I - Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I (debat)
 21.Thalidomide (debat)
 22.Internationale bescherming van klokkenluiders (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de criteria, de procedure en de vereisten voor de vaststelling van een geaccepteerde marktpraktijk en de voorwaarden voor het handhaven, stopzetten of wijzigen van de acceptatievoorwaarden daarvan (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2016
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de inhoud van bij de bevoegde autoriteiten in te dienen kennisgevingen en het opstellen, openbaar maken en bijhouden van de lijst van kennisgevingen (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2016
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de voorwaarden voor terugkoopprogramma's en stabilisatiemaatregelen (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 8 maart 2016
verwezen naar ten principale: ECON


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - termijn : 8 juni 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - termijn : 24 mei 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 452/2014 wat betreft de schrapping van de modellen voor de vergunningen die aan exploitanten uit derde landen worden afgegeven en voor de bijbehorende specificaties (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - termijn : 2 juni 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Streptomyces K61 (voorheen S. griseoviridis), Candida oleophila stam O, FEN 560 (ook fenegriek of fenegriekzaadpoeder genoemd), methyldecanoaat (CAS 110 42 9), methyloctanoaat (CAS 111 11 5) en terpenoïdenmengsel QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - termijn : 9 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI


4. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 01/2016 van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving nr. DEC 01/2016 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie van de Rekenkamer.


5. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen van de Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 4/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


6. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Het debat heeft op 25 februari 2016 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 25.2.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de mededeling van de Commissie "Technische beoordeling van de ervaring met de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds" en de nakende afloop van die overeenkomst (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, over de door de Commissie gepubliceerde technische beoordeling van de ervaring met de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds, en het feit dat de overeenkomst binnenkort afloopt (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, over de door de Commissie gepubliceerde technische beoordeling van de ervaring met de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Philip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds, en het feit dat de overeenkomst binnenkort afloopt (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender en Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, over de antismokkel- en antinamaakovereenkomst en algemene vrijgave van 9 juli 2004 tussen Phillip Morris International en dochterondernemingen enerzijds en de Unie en haar lidstaten anderzijds (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 9.3.2016.


7. Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerolf Annemans, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, de drie laatstgenoemden over de woorden van Eleftherios Synadinos (de Voorzitter antwoordt dat deze zullen worden nagetrokken), Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Timothy Kirkhope, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, en Miguel Urbán Crespo.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini en Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post en Nikos Androulakis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez en Ernest Maragall.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Mededeling van de Voorzitter

Overeenkomstig de artikelen 11 en 165 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten als onmiddellijke maatregel Eleftherios Synadinos voor de verdere duur van de vergadering de toegang tot de vergaderzaal te ontzeggen, wegens zijn uitlatingen tijdens het debat over de voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en de resultaten van de top EU-Turkije.


De Voorzitter verzoekt Eleftherios Synadinos de vergaderzaal te verlaten, wat laatstgenoemde doet onder begeleiding van de bodes.

De leden zullen in voorkomend geval in kennis worden gesteld van de sancties die overeenkomstig artikel 166 van het Reglement worden opgelegd.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter


9. Samenstelling fracties

Eleni Theocharous is niet langer lid van de PPE-Fractie en heeft zich met ingang van 8 maart 2016 aangesloten bij de ECR-Fractie.


10. Wijziging van de agenda

De Voorzitter stelt na overleg met de fracties de volgende wijzigingen voor:

- het laatste punt op de agenda van woensdag, de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "Internationale bescherming van klokkenluiders" (punt 78 van de agenda), wordt een verklaring van de Commissie alleen;

- de eindstemming over het verslag van Marielle de Sarnez over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië (A8-0013/2016) wordt ingeschreven onder de stemmingen van donderdag.

Het Parlement keurt deze voorstellen goed.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "”Stemmingsuitslagen" , punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0075)


11.2. Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (codificatie) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0076)


11.3. Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0077)


11.4. Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)
(Geheime stemming)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 9.3.2016)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0078)


11.5. Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0079)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0079)


11.6. Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III (stemming)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2017, afdeling III – Commissie [2016/2004(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0080)


11.7. Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)

Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0081)


11.8. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 februari 2016 (punt 6 van de notulen van 25.2.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 9 maart 2016 (punt 6 van de notulen van 9.3.2016).

Ontwerpresoluties B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 en B8-0317/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0311/2016

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0312/2016

(ter vervanging van B8-0312/2016, B8-0314/2016 en B8-0317/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes en Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0082)

(Ontwerpresoluties B8-0312/2016, B8-0313/2016 en B8-0316/2016 komen te vervallen.)

(De gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0313/2016 komt te vervallen.)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly en Steven Woolfe

Verslag Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe en Stanislav Polčák

Verslag Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella en Steven Woolfe

Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 en RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner en Monica Macovei.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

14. Debat met Stefan Löfven, premier van Zweden – De huidige situatie in de Europese Unie (debat)

De huidige situatie in de Europese Unie - Debat met Stefan Löfven, premier van Zweden (2016/2599(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, die terugkomt op de mededeling die de Voorzitter voor de aanvang van de stemmingen heeft gedaan (punt 8 van de notulen van 9.3.2016).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven (premier van Zweden) en Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues en Max Andersson.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Situatie in Eritrea (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Eritrea (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en James Carver.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch en Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 10.3.2016.


17. Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Spyraki, Charles Tannock, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ivo Vajgl, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 betreffende de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 10.3.2016.


18. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Karol Karski in de plaats van Eleni Theocharous

Commissie DEVE: Eleni Theocharous in de plaats van Karol Karski

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


19. Verslag 2015 over Montenegro (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over Montenegro (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle en Andi Cristea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Montenegro (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 10.3.2016.


20. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I - Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (eerste lezing) [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Claudiu Ciprian Tănăsescu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jasenko Selimovic (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Stanislav Polčák (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere en Clara Eugenia Aguilera García.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias en Klaus Buchner.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête en Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 10.3.2016 en punt 7.6 van de notulen van 10.3.2016.


21. Thalidomide (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000035/2016) van Françoise Grossetête, Mairead McGuinness en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo en Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Julie Girling en Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz en Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout en Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth en John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Thalidomide (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea en Stefan Eck lichten de vraag toe.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Jill Evans en Diane James lichten de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Miroslav Mikolášik, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


22. Internationale bescherming van klokkenluiders (debat)

Verklaring van de Commissie: Internationale bescherming van klokkenluiders (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane James, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 578.051/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Bijlage 1 - Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid