Indeks 
Protokół
PDF 283kWORD 226k
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków
 5.Składanie dokumentów
 6.Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (złożone projekty rezolucji)
 7.Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzje ze szczytu UE-Turcja (debata)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Skład grup politycznych
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Głosowanie
  11.1.Redukcja zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Unikanie w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Umowa WE-Andora dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.4.Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.5.Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I (głosowanie)
  11.6.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (głosowanie)
  11.7.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (głosowanie)
  11.8.Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Bieżąca sytuacja w Unii Europejskiej (debata)
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Sytuacja w Erytrei (debata)
 17.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (debata)
 18.Skład komisji
 19.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (debata)
 20.Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (debata)
 21.Talidomid (debata)
 22.Międzynarodowa ochrona demaskatorów (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej oraz wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2016
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2016
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2016
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści powiadomień przedkładanych właściwym organom oraz sporządzania, publikowania i przechowywania wykazu powiadomień (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2016
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2016
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - termin: 8 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - termin: 24 maja 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 452/2014 w zakresie usunięcia wzorów zezwoleń wydawanych operatorom z państw trzecich i powiązanych z nimi specyfikacji (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - termin: 2 czerwca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Candida oleophila szczep O, FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), dekanianu metylu (nr CAS 110-42-9), oktanianu metylu (nr CAS 111-11-5) i mieszanki terpenoidów QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - termin: 9 maja 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


4. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 01/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 01/2016 – sekcja 3 - Komisja.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu do projektu zmiany planu kadrowego Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich.


5. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony przez Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 4/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


6. Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000010/2016), które skierowali Bart Staes i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000014/2016), które skierowali Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000015/2016), które skierowali Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2016), które skierowała Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2016), które skierował Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000018/2016), które skierował Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000019/2016), które skierowali Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2016 (pkt 6 protokołu z dnia 25.2.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowy z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowy z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowy z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. zawartą między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, dotyczącej umowy z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego, zawartej między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi a Unią i jej państwami członkowskimi (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 9.3.2016.


7. Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzje ze szczytu UE-Turcja (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzje ze szczytu UE-Turcja (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerolfa Annemansa, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer - trzech ostatnich posłów w sprawie wypowiedzi Eleftheriosa Synadinosa (przewodniczący odpowiedział, że zostaną one sprawdzone) - Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Victor Boştinaru, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Timothy Kirkhope, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, i Miguel Urbán Crespo.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marię Grapini i Luka Ming Flanagana, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post i Nikos Androulakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez i Ernest Maragall.

Głos zabrali: Johannes Hahn (członek Komisji) i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Komunikat Przewodniczącego

Zgodnie z art. 11 i 165 Regulaminu przewodniczący postanowił przyjąć środek natychmiastowy polegający na wykluczeniu z pozostałej części posiedzenia plenarnego posła Eleftheriosa Synadinosa z powodu jego wypowiedzi podczas debaty nad przygotowaniem posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. oraz konkluzjami ze szczytu UE-Turcja.


Przewodniczący poprosił Eleftheriosa Synadinosa o opuszczenie sali posiedzeń plenarnych, co poseł ten uczynił w asyście woźnych.

Posłowie zostaną poinformowani o ewentualnych sankcjach, co do których decyzja zostanie podjęta zgodnie z art. 166 Regulaminu.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący


9. Skład grup politycznych

Eleni Theocharous zrezygnowała z członkostwa w grupie PPE i dołączyła do grupy ECR ze skutkiem od dnia 8 marca 2016 r.


10. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii grup politycznych, zaproponował następujące zmiany do porządku obrad:

- ostatni punkt porządku ze środy, tj. oświadczenia Rady i Komisji w sprawie "Międzynarodowej ochrony demaskatorów" (pkt 78 porządku obrad), został ograniczony do oświadczenia Komisji;

- głosowanie końcowe nad sprawozdaniem Marielle de Sarnez w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (A8-0013/2016) zostało dodane do tury głosowania w czwartek.

Parlament zatwierdził powyższe propozycje.

Porządek obrad został niniejszym zmieniony.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Redukcja zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0075)


11.2. Unikanie w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0076)


11.3. Umowa WE-Andora dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0077)


11.4. Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)
(głosowanie tajne)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 9.3.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0078)


11.5. Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0079)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0079)


11.6. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2017, sekcja 3 - Komisja [2016/2004(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0080)


11.7. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0081)


11.8. Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000010/2016), które skierowali Bart Staes i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000014/2016), które skierowali Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000015/2016), które skierowali Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2016), które skierowała Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2016), które skierował Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000018/2016), które skierował Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000019/2016), które skierowali Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debata odbyła się dnia 25 lutego 2016 r. (pkt 6 protokołu z dnia 25.2.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 9 marca 2016 (pkt 6 protokołu z dnia 9.3.2016).

Projekty rezolucji B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 i B8-0317/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0311/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0312/2016

(zastępujący B8-0312/2016, B8-0314/2016 i B8-0317/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux i Linda McAvan, w imieniu grupy S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes i Benedek Jávor, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0082)

(Projekty rezolucji B8-0312/2016, B8-0313/2016 i B8-0316/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

(Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0313/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Cateriny Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Steven Woolfe

Sprawozdanie Jensa Geiera - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Danuty Marii Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella i Steven Woolfe

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 i RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner i Monica Macovei.


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.10 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

14. Bieżąca sytuacja w Unii Europejskiej (debata)

Bieżąca sytuacja w Unii Europejskiej - Debata z udziałem Stefana Löfvena, premiera Szwecji (2016/2599(RSP))

Głos zabrał Bruno Gollnisch, wracając do oświadczenia wygłoszonego przez przewodniczącego przed turą głosowań (pkt 8 protokołu z dnia 9.3.2016).

°
° ° °

Głos zabrali: Stefan Löfven (premier Szwecji) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues i Max Andersson.

Głos zabrał Stefan Löfven.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Sytuacja w Erytrei (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Erytrei (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i James Carver.

Głos zabrała Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri i Richard Howitt, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch i Jordi Sebastià, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 10.3.2016.


17. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Spyraki, Charles Tannock, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreja Plenkovića, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir i Ivana Maletić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Ivo Vajgl, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 10.3.2016.


18. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Karol Karski w miejsce Eleni Theocharous

komisja DEVE: Eleni Theocharous w miejsce Karola Karskiego

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


19. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle i Andi Cristea.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 10.3.2016.


20. Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Claudiu Ciprian Tănăsescu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jasenko Selimovic (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Stanislav Polčák (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere i Clara Eugenia Aguilera García.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias i Klaus Buchner.

Głos zabrali: Françoise Grossetête i Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 10.3.2016 i pkt 7.6 protokołu z dnia 10.3.2016.


21. Talidomid (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000035/2016), które skierowali Françoise Grossetête, Mairead McGuinness i Esteban González Pons, w imieniu grupy politycznej PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo i Soledad Cabezón Ruiz, w imieniu grupy S&D, Julie Girling i Bolesław G. Piecha, w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Beatriz Becerra Basterrechea, w imieniu grupy politycznej ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Marisa Matias, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Bas Eickhout i Jill Evans, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth i John Stuart Agnew, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea i Stefan Eck rozwinęli pytanie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Jill Evans i Diane James rozwinęły pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Miroslav Mikolášik w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini i Rosa Estaràs Ferragut.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García i Notis Marias.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


22. Międzynarodowa ochrona demaskatorów (debata)

Oświadczenie Komisji: Międzynarodowa ochrona demaskatorów (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane James, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 578.051/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Załącznik 1 - Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności