Kazalo 
Zapisnik
PDF 270kWORD 217k
Sreda, 9. marec 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Predložitev dokumentov
 6.Tobačni sporazum (sporazum s PMl) (vloženi predlogi resolucij)
 7.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca) (razprava)
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Sprememba dnevnega reda
 11.Čas glasovanja
  11.1.Zmanjšanje deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.2.Preusmerjanje trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.3.Sporazumu med EU in Andoro o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.4.Imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.5.Procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku ***I (glasovanje)
  11.6.Smernice za proračun za leto 2017 - oddelek III (glasovanje)
  11.7.Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje (glasovanje)
  11.8.Tobačni sporazum (sporazum s PMl) (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Aktualne razmere v Evropski uniji (razprava)
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Razmere v Eritreji (razprava)
 17.Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 (razprava)
 18.Sestava odborov
 19.Poročilo o Črni gori za leto 2015 (razprava)
 20.Zdravila za uporabo v veterinarski medicini *** I - Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo *** I (razprava)
 21.Talidomid (razprava)
 22.Mednarodna zaščita prijaviteljev nepravilnosti (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 26. februarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja, dne 26. februarja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 1. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 1. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi zregulativnimi tehničnimi standardi za določitev pogojev, ki se uporabljajo za programe ponovnega odkupa in ukrepe za stabilizacijo (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja, dne 8. marca 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktive Komisije o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - rok: 8. junij 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - rok: 24. maj 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 452/2014 v zvezi s črtanjem predlog za dovoljenja, izdana operatorjem iz tretjih držav, in za povezane specifikacije (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - rok: 2. junij 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede Streptomyces K61 (prej S. griseoviridis), Candida oleophila, sev O, FEN 560 (ki se imenuje tudi sabljasti triplat ali seme sabljastega triplata v prahu), metil dekanoata (CAS 110-42-9), metil oktanoata (CAS 111-11-5) in mešanice terpenoidov QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - rok: 9. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI


4. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisijeDEC 01/2016.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 01/2016 - Oddelek III - Komisija.

V skladu s členom 50(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne nasprotuje predlogu spremembe kadrovskega načrta Računskega sodišča.


5. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednji dokument od Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 4/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


6. Tobačni sporazum (sporazum s PMl) (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000010/2016), ki sta ga postavila Bart Staes in José Bové v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000014/2016), ki sta ga postavila Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000015/2016), ki sta ga postavila Marco Valli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000016/2016), ki ga je postavila Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000017/2016), ki ga je postavil Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000018/2016), ki ga je postavil Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000019/2016), ki so ga postavili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Razprava je potekala 25. februarja 2016 (točka 6 zapisnika z dne 25.2.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi in Kostas Chrysogonos, v imenu skupine GUE/NGL, o tobačnem sporazumu (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o tehnični oceni Komisije o izkušnjah, pridobljenih s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami, in o bližajočem se prenehanju veljavnosti sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, o tobačnem sporazumu (sporazumu s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer v imenu skupine ALDE, o tehnični oceni Komisije o izkušnjah, pridobljenih s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami, in o bližajočem se prenehanju veljavnosti sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0315/2016);

—   Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, o tehnični oceni Komisije o izkušnjah, pridobljenih s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami, in o bližajočem se prenehanju veljavnosti sporazuma (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender in Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, o Sporazumu o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnem odpustu z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika z dne 9.3.2016.


7. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca) (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerolf Annemans, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer, zadnji trije o izjavah, ki jih je podal Eleftherios Synadinos (predsednik je odgovoril, da bodo te preverjene), Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Timothy Kirkhope, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, in Miguel Urbán Crespo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki jih je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini in Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post in Nikos Androulakis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez in Ernest Maragall.

Govorila sta Johannes Hahn (član Komisije) in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Sporočilo predsedujočega

V skladu s členoma 11 in 165 Poslovnika je predsednik sklenil, da za preostanek seje s takojšnjo veljavo izključi poslanca Eleftheriosa Synadinosa zaradi izjav, ki jih je dal med razpravo na temo Priprave na zasedanje Evropskega sveta (17. in 18. marca). Predsednik je Eleftheriosa Synadinosa pozval, naj zapusti sejno dvorano, kar je slednji v spremstvu parlamentarnega odebja storil.

Poslanci bodo po potrebi obveščeni o kaznih, ki bodo izrečene v skladu s členom 166 Poslovnika.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik


9. Članstvo v političnih skupinah

Eleni Theocharous je prenehala biti članica skupine PPE in se je priključila skupini ECR z veljavo od 8. marca 2016.


10. Sprememba dnevnega reda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe:

- zadnja točka sredinega dnevnega reda ter izjavi Sveta in Komisije v zvezi s točko "Mednarodna zaščita prijaviteljev nepravilnosti" (točka 78 dnevnega reda) se združita v eno samo izjavo Komisije;

- končno glasovanje o poročilu Marielle de Sarnez o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo (A8-0013/2016) je uvrščeno na čas glasovanja v četrtek.

Parlament je predloge odobril.

Dnevni red je ustrezno spremenjen.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Zmanjšanje deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0075)


11.2. Preusmerjanje trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo (kodificirano besedilo) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0076)


11.3. Sporazumu med EU in Andoro o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Andoro o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0077)


11.4. Imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o priporočilu za imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)
(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 9.3.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0078)


11.5. Procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0079)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0079)


11.6. Smernice za proračun za leto 2017 - oddelek III (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2017, oddelek III – Komisija [2016/2004(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0036/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0080)


11.7. Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje (glasovanje)

Poročilo o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0081)


11.8. Tobačni sporazum (sporazum s PMl) (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000010/2016), ki sta ga postavila Bart Staes in José Bové v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Tobačni sporazum (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000014/2016), ki sta ga postavila Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000015/2016), ki sta ga postavila Marco Valli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000016/2016), ki ga je postavila Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000017/2016), ki ga je postavil Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000018/2016), ki ga je postavil Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000019/2016), ki so ga postavili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Razprava je potekala dne 25. februarja 2016 (točka 6 zapisnika z dne 25.2.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 9. marca 2016 (točka 6 zapisnika z dne 9.3.2016).

predlogi resolucij B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 in B8-0317/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0311/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0312/2016

(ki nadomešča B8-0312/2016, B8-0314/2016 in B8-0317/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux in Linda McAvan, v imenu skupine S&D;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes in Benedek Jávor, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0082)

(Predlogi resolucij B8-0312/2016, B8-0313/2016 in B8-0316/2016 so brezpredmetni.)

(Skupni predlog resolucije RC-B8-0313/2016 je brezpredmeten.)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly in Steven Woolfe

Poročilo: Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe in Stanislav Polčák

Poročilo: Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella in Steven Woolfe

Tobačni sporazum (sporazum s PMl) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 in RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner in Monica Macovei.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

14. Aktualne razmere v Evropski uniji (razprava)

Aktualne razmere v Evropski uniji - Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom (2016/2599(RSP))

Govoril je Bruno Gollnisch, ki se je vrnil k sporočilu, ki ga je predsednik dal pred začetkom glasovanja. (točka 8 zapisnika z dne 9.3.2016).

°
° ° °

Govorila sta Stefan Löfven (predsednik švedske vlade) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Kristina Winberg v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues in Max Andersson.

Govoril je Stefan Löfven.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Razmere v Eritreji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Eritreji (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in James Carver.

Govorila je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri in Richard Howitt, v imenu skupine S&D, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch in Jordi Sebastià, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička in Hilde Vautmans, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta in Joachim Zeller v imenu skupine PPE, o razmerah v Eritreji (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 10.3.2016.


17. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Spyraki, Charles Tannock, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir in Ivana Maletić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki in Stanislav Polčák.

Govorila sta Johannes Hahn in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ivo Vajgl, v imenu odbora AFET, o poročilu o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 10.3.2016.


18. Sestava odborov

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor AFET: Karol Karski namesto Eleni Theocharous

odbor DEVE: Eleni Theocharous namesto Karol Karski

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


19. Poročilo o Črni gori za leto 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o Črni gori za leto 2015 (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Charles Tannock v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine S&D, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle in Andi Cristea.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák in Igor Šoltes.

Govorila sta Johannes Hahn in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, v imenu odbora AFET, o poročilu o Črni gori za leto 2015 (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 10.3.2016.


20. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini *** I - Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo *** I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête je predstavila poročilo..

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Claudiu Ciprian Tănăsescu je predstavil poročilo..

Govorili so Jasenko Selimovic (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Stanislav Polčák (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Alberto Cirio v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere in Clara Eugenia Aguilera García.

Po postopku "catch the eye" so govorili Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias in Klaus Buchner.

Govorila sta Françoise Grossetête in Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 10.3.2016 in točka 7.6 zapisnika z dne 10.3.2016.


21. Talidomid (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000035/2016) ki ga je postavil Françoise Grossetête, Mairead McGuinness in Esteban González Pons, v imenu skupine PPE, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo in Soledad Cabezón Ruiz, v imenu skupine S&D, Julie Girling in Bolesław G. Piecha, v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz in Beatriz Becerra Basterrechea, v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout in Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth in John Stuart Agnew, v imenu skupine EFDD, Komisiji: Talidomid (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea in Stefan Eck so predstavili vprašanje.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Jill Evans in Diane James sta predstavila vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Miroslav Mikolášik v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini in Rosa Estaràs Ferragut.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García in Notis Marias.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


22. Mednarodna zaščita prijaviteljev nepravilnosti (razprava)

Izjava Komisije: Mednarodna zaščita prijaviteljev nepravilnosti (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Diane James, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 578.051/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Priloga 1 - Imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov