Index 
Protokoll
PDF 273kWORD 187k
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Anslagsöverföringar
 5.Inkomna dokument
 6.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (ingivna resolutionsförslag)
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 och resultat från toppmötet EU-Turkiet (debatt)
 8.Meddelande från talmannen
 9.De politiska gruppernas sammansättning
 10.Ändring av föredragningslistan
 11.Omröstning
  11.1.Minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslen ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.2.Avledning till Europeiska unionen av handeln med vissa viktiga mediciner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.3.Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.4.Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.5.Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden ***I (omröstning)
  11.6.Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (omröstning)
  11.7.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (omröstning)
  11.8.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Den aktuella situationen i Europeiska unionen (debatt)
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Situationen i Eritrea (debatt)
 17.2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 18.Utskottens sammansättning
 19.2015 års rapport om Montenegro (debatt)
 20.Veterinärmedicinska läkemedel *** I - Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel *** I (debatt)
 21.Talidomid/Neurosedyn (debatt)
 22.Internationellt skydd för visselblåsare (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande (C(2016)01087 - 2016/2597(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2016)01092 - 2016/2598(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (C(2016)01165 - 2016/2601(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 1 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn för innehållet i anmälningar som ska lämnas in till behöriga myndigheter och sammanställning, offentliggörande och upprätthållande av förteckningen över anmälningar (C(2016)01224 - 2016/2602(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 1 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder (C(2016)01357 - 2016/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 8 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (D043528/02 - 2016/2612(RPS) - tidsfrist: 8 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen (D043613/04 - 2016/2595(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 452/2014 vad gäller strykning av mallar för de auktorisationer som utfärdas till operatörer från tredjeland och för de tillhörande specifikationerna (D043875/01 - 2016/2603(RPS) - tidsfrist: 2 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis), Candida oleophila stam O, FEN 560 (även kallat bockhornsklöver eller bockhornsklöverfrö i pulverform), metyldekanoat (CAS 110–42–9), metyloktanoat (CAS 111–11–5) och terpenoidblandning QRD 460 (D044028/02 - 2016/2613(RPS) - tidsfrist: 9 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


4. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 01/2016.

Rådet har i enlighet med artiklarna 27.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringen DEC 01/2016 - Avsnitt III – Kommissionen

Budgetutskottet har i enlighet med artikel 50.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot förslaget till ändring av revisionsrättens tjänsteförteckning.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 4/2016 – avsnitt III – kommissionen (N8-0018/2016 - C8-0100/2016 - 2016/2029(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


6. Tobaksavtal (PMI-avtalet) (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000010/2016) från Bart Staes och José Bové för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000014/2016) från Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000015/2016) från Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2016) från Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2016) från Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000018/2016) från Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000019/2016) från Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debatten hölls den 25 februari 2016 (punkt 6 i protokollet av den 25.2.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om tobaksavtal (PMI-avtalet) (2016/2555(RSP)) (B8-0311/2016);

—   Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (2016/2555(RSP)) (B8-0312/2016);

—   Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om kommissionens tekniska bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater samt det faktum att avtalet snart löper ut (2016/2555(RSP)) (B8-0313/2016);

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (2016/2555(RSP)) (B8-0314/2016);

—   Michael Theurer för ALDE-gruppen, om kommissionens tekniska bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater samt det faktum att avtalet snart löper ut (2016/2555(RSP)) B8-0315/2016;

—   Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, om kommissionens tekniska bedömning av erfarenheterna med avtalet om insatser mot smuggling och piratkopiering av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater, samt det faktum att avtalet snart löper ut (2016/2555(RSP)) (B8-0316/2016);

—   Inés Ayala Sender och Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, om avtalet om insatser mot smuggling och piratkopiering av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater (2016/2555(RSP)) (B8-0317/2016).

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 9.3.2016.


7. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 och resultat från toppmötet EU-Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 och resultat från toppmötet EU-Turkiet (2016/2502(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerolf Annemans, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Angelika Niebler, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Marie-Christine Vergiat, Josep-Maria Terricabras, Nigel Farage, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Andrzej Grzyb, Tanja Fajon, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Reinhard Bütikofer de tre sistnämnda kommenterade Eleftherios Synadinos inlägg (talmannen svarade att detta skulle kontrolleras) -, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Victor Boştinaru, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Timothy Kirkhope, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, och Miguel Urbán Crespo.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Pilar del Castillo Vera, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Bodil Valero, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Herbert Reul, som också svarade på tre frågor enligt förfarandet med "blått kort" från Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini och Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, Nedzhmi Ali, João Ferreira, Reinhard Bütikofer, Ildikó Gáll-Pelcz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Ivo Vajgl, Marina Albiol Guzmán, Luděk Niedermayer, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Jan Zahradil, Renate Sommer, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, Manolis Kefalogiannis, Iratxe García Pérez, Seán Kelly, Pervenche Berès, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Iliana Iotova, Janusz Lewandowski, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Alfred Sant, Tonino Picula, Neena Gill, Giorgos Grammatikakis, Soraya Post och Nikos Androulakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez och Ernest Maragall.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Meddelande från talmannen

I enlighet med artiklarna 11 och 165 i arbetsordningen hade talmannen beslutat att med omedelbar verkan stänga av Eleftherios Synadinos från återstoden av sammanträdet på grund av de uttalanden han gjort under debatten om Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 och resultat från toppmötet EU-Turkiet.

Talmannen bad Eleftherios Synadinos lämna kammaren, vilket han gjorde, åtföljd av vaktmästarna.

Ledamöterna kommer att underrättas om eventuella påföljder i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


9. De politiska gruppernas sammansättning

Eleni Theocharous är inte längre medlem i PPE-gruppen och har anslutit sig till ECR-gruppen med verkan från och med den 8 mars 2016.


10. Ändring av föredragningslistan

Talmannen föreslog, efter att ha samrått med de politiska grupperna, följande ändringar:

- Sista punkten på föredragningslistan för onsdagen, uttalanden av rådet och kommissionen om "Internationellt skydd för visselblåsare" (OJ punkt 78), blir enbart ett uttalande av kommissionen.

- Slutomröstningen om betänkandet av Marielle de Sarnez om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (A8-0013/2016) läggs till torsdagens omröstning.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslen ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) [COM(2014)0466 - C8-0107/2014 - 2014/0216(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0075)


11.2. Avledning till Europeiska unionen av handeln med vissa viktiga mediciner ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (kodifiering) [COM(2014)0319 - C8-0015/2014 - 2014/0165(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0076)


11.3. Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar [COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0077)


11.4. Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) [N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
(Sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 9.3.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0078)


11.5. Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden [COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0079)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0079)


11.6. Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2017, avsnitt III – kommissionen [2016/2004(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0036/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0080)


11.7. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning (omröstning)

Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen [COM(2015)0215 - 2016/2005(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0081)


11.8. Tobaksavtal (PMI-avtalet) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000010/2016) från Bart Staes och José Bové för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (PMI-avtalet) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000014/2016) från Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000015/2016) från Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2016) från Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2016) från Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000018/2016) från Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000019/2016) från Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Debatten hade ägt rum den 25 februari 2016 (punkt 6 i protokollet av den 25.2.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 9 mars 2016 (punkt 6 i protokollet av den 9.3.2016).

Resolutionsförslag B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016 och B8-0317/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0311/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0312/2016

(ersätter B8-0312/2016, B8-0314/2016 och B8-0317/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux och Linda McAvan, för S&D-gruppen;

—   Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes och Benedek Jávor, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0082)

(Resolutionsförslagen B8-0312/2016, B8-0313/2016 och B8-0316/2016 bortföll.)

(Det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0313/2016 bortföll.)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Caterina Chinnici - A8-0020/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly och Steven Woolfe

Betänkande Jens Geier - A8-0036/2016
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Steven Woolfe och Stanislav Polčák

Betänkande Danuta Maria Hübner - A8-0039/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Sven Schulze, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Markus Pieper, Marc Tarabella och Steven Woolfe

Tobaksavtal (PMI-avtalet) - (2016/2555(RSP)) - B8-0311/2016 och RC-B8-0312/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Klaus Buchner och Monica Macovei.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.10 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

14. Den aktuella situationen i Europeiska unionen (debatt)

Den aktuella situationen i Europeiska unionen - Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven (2016/2599(RSP))

Talare: Bruno Gollnisch, som yttrade sig om talmannens meddelande före omröstningen (punkt 8 i protokollet av den 9.3.2016).

°
° ° °

Talare: Stefan Löfven (Sveriges statsminister) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Esteban González Pons, Marita Ulvskog, Fredrick Federley, Gabriele Zimmer, Peter Eriksson, Peter Lundgren, Georg Mayer, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues och Max Andersson.

Talare: Stefan Löfven.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Situationen i Eritrea (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Eritrea (2016/2568(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Linda McAvan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Lola Sánchez Caldentey, Fabio Massimo Castaldo, Maurice Ponga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Joachim Zeller, Marita Ulvskog, Lars Adaktusson och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och James Carver.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Ruža Tomašić och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0318/2016);

—    Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Maria Arena, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Pier Antonio Panzeri och Richard Howitt, för S&D-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0319/2016);

—   Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Maria Heubuch och Jordi Sebastià, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0320/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0321/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Marietje Schaake, Pavel Telička och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0322/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0323/2016);

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta och Joachim Zeller för PPE-gruppen, om situationen i Eritrea (2016/2568(RSP)) (B8-0324/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 10.3.2016.


17. 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2016/2859(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tunne Kelam för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Sakorafa, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Jens Nilsson, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Tonino Picula, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, David McAllister, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Spyraki, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrej Plenković, Manolis Kefalogiannis, Josef Weidenholzer, Alojz Peterle, Andrey Kovatchev, Marijana Petir och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Maria Spyraki och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ivo Vajgl, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2015/2895(RSP)) (B8-0310/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 10.3.2016.


18. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Karol Karski i stället för Eleni Theocharous

DEVE-utskottet: Eleni Theocharous i stället för Karol Karski

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


19. 2015 års rapport om Montenegro (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2015 års rapport om Montenegro (2016/2894(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, James Carver, Edouard Ferrand, David McAllister, Goffredo Maria Bettini, Eduard Kukan, Elena Gentile, Andrej Plenković, Neena Gill, Alojz Peterle och Andi Cristea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák och Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, för utskottet AFET, om 2015 års rapport om Montenegro (2015/2894(RSP)) (B8-0309/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 10.3.2016.


20. Veterinärmedicinska läkemedel *** I - Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel *** I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Françoise Grossetête redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Claudiu Ciprian Tănăsescu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jasenko Selimovic (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Stanislav Polčák (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alberto Cirio för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Biljana Borzan, Julie Girling, Jan Huitema, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Julia Reid, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Bas Belder, Fredrick Federley, Norbert Lins, Jytte Guteland, Pilar Ayuso, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere och Clara Eugenia Aguilera García.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Soledad Cabezón Ruiz, Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Notis Marias och Klaus Buchner.

Talare: Françoise Grossetête och Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 10.3.2016 och punkt 7.6 i protokollet av den 10.3.2016.


21. Talidomid/Neurosedyn (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000035/2016) från Françoise Grossetête, Mairead McGuinness och Esteban González Pons, för PPE-gruppen, Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo och Soledad Cabezón Ruiz, för S&D-gruppen, Julie Girling och Bolesław G. Piecha, för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Beatriz Becerra Basterrechea, för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout och Jill Evans, au nom du groupe Verts/ALE, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth och John Stuart Agnew, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Neurosedyn (2016/2569(RSP)) (B8-0120/2016)

Esteban González Pons, Matthias Groote, Julie Girling, Beatriz Becerra Basterrechea och Stefan Eck utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Jill Evans och Diane James utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Miroslav Mikolášik för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Nicola Caputo, Mairead McGuinness, Elena Gentile, Alojz Peterle, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Elisabetta Gardini och Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Clara Eugenia Aguilera García och Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Internationellt skydd för visselblåsare (debatt)

Uttalande av kommissionen: Internationellt skydd för visselblåsare (2016/2579(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane James, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Diane James, Michał Boni, Elly Schlein, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Luke Ming Flanagan och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 578.051/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Toom, Vallina


Bilaga 1 - Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Kölmel, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy