Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2584(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000030/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Συζήτηση :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

2. Επιδημία του ιού Ζίκα (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000030/2016) που κατέθεσαν οι Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η επιδημία από τον ιό Ζίκα (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Ο Giovanni La Via (πρόεδρος της επιτροπής ENVI) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo και Lynn Boylan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου Απριλίου I.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου