Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0033/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2016

Συζήτηση :

PV 10/03/2016 - 3
CRE 10/03/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.11
CRE 10/03/2016 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

3. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 [2015/2221(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Ο Roberto Gualtieri παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe σχετικά με ένα πρόβλημα διερμηνείας στα Αγγλικά (ο Πρόεδρος το σημειώνει ), Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernard Monot, Jonás Fernández, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisa Ferreira, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber και Danuta Maria Hübner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Μαυρίδης, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου