Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2568(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0318/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0090

Pöytäkirja
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg

7.8. Eritrean tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 ja B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0318/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 ja B8-0324/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward ja Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0090)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö