Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 325, параграф 4 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската сметна палата във връзка с това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Ревизия 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

IMCO

2) от членове на Парламента следните предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността):

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на правилата и разпоредбите в областта на прилагането на данъчни облекчения за smart working (гъвкава и самостоятелна работа) (B8-0219/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преформулирането на закона и нормативната уредба в областта на социалното подпомагане за нуждаещите се възрастни хора (B8-0220/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на правилата и разпоредбите в областта на гаранциите за международната банкова система (B8-0221/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно липсата на прозрачност при преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (B8-0222/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно реформата на системата за убежище в Дания (B8-0223/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно незабавното освобождаване на Джан Дюндар и Ердем Гюл (B8-0224/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно зачитането на правото на живот (B8-0225/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно уредбата в областта на предоставяни на ниски цени концесии за изкопни работи и сондиране в защитени зони (B8-0226/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно осъвременяването на възнагражденията на длъжностните лица и служителите на европейските администрации (B8-0227/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Tomáš Zdechovský Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно училищното хранене (B8-0228/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно християнофобията и опазването на християнските културни сгради в Европа (B8-0229/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet и Steeve Briois. Предложение за резолюция относно европейска стратегия за болестта на Алцхаймер (B8-0230/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната на неоникотиноидните инсектициди (B8-0231/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно мерките за допълнителна помощ за сектора на мляко, сектора на свинско месо и сектора на зеленчуци (B8-0232/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton и Bernard Monot. Предложение за резолюция относно доктрината за паричен суверенитет (B8-0233/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно информирането на вложителите в рамките на влизането в сила на единния механизъм за преструктуриране на банковия съюз (B8-0234/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно демократизацията и преориентирането на програма „Еразъм“ (B8-0235/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно организирането на допитвания под формата на референдум във връзка с миграционната политика на държавите членки (B8-0236/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde и Dominique Martin. Предложение за резолюция относно забраната на „живи“ ключодържатели в ЕС (B8-0237/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно информирането на вложителите и спестяващите в рамките на влизането в сила на единния механизъм за преструктуриране на банковия съюз (B8-0238/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно въздействието на трансатлантическия договор върху сектора на селското стопанство (B8-0239/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно контрола върху чуждестранните инвестиции, които застрашават националните интереси (B8-0240/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно местните дружества в сектора на строителството и благоустройството (B8-0241/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно възстановяването на националните граници с цел борба срещу незаконната имиграция (B8-0242/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отпуснатите от Европейския съюз на Турция средства за борба срещу незаконната имиграция (B8-0243/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно процедурата за забрана на вноса на ГМО продукти (B8-0244/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прекомерната ликвидност в световен мащаб (B8-0245/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отмяна на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (B8-0246/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно установяването на екологичен протекционизъм (B8-0247/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за внос на месо от клонирани животни от Китай (B8-0248/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно икономиката на сътрудничеството (B8-0249/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно връчването на европейска награда за най-добра иновация в областта на медицинските изделия (B8-0257/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Rikke Karlsson. Предложение за резолюция относно цифровата екология (B8-0258/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно обществено, устойчиво и зачитащо околната среда управление на ловните стопанства (B8-0259/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за регламент относно преразглеждането на разпоредбите в областта на зачитането и защитата на познаването и насърчаването на музикалните и симфоничните дейности (B8-0260/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно значението на морското повторно заселване (B8-0261/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на правилата и разпоредбите относно прилагането на данъчни стимули, изгоди и облекчения за самостоятелно заети автори и издателства (B8-0262/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на нормативната уредба относно стимулите за инсталиране на слънчеви панели, източник на екологично чиста енергия (B8-0263/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно метода на оценяване на градските отпадъци (B8-0264/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно електроенергията на вътрешния пазар (B8-0265/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въздействието върху туризма на евентуално суспендиране на Споразумението от Шенген (B8-0266/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно засилването на европейската доброволческа служба (B8-0267/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно сериозното положение с корупцията (B8-0268/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно популяризирането на Европейския омбудсман (B8-0269/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PETI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ново определяне на нормите в областта на интегрирания и гарантиран подход на потребителите към покупките онлайн (B8-0270/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

Правна информация - Политика за поверителност