Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 10. märts 2016 - Strasbourg

13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

President konsulteerib kooskõlas aluslepingu artikli 325 lõikega 4 selle ettepaneku osas Euroopa Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe) 3. versiooni sõlmimise kohta (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO

2) parlamendiliikmed, järgmised resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek nn aruka töö (liikuv ja iseseisev töö) suhtes kohaldatavaid maksusoodustusi käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0219/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek puudust kannatavatele eakatele pakutavat sotsiaalabi käsitlevate seaduste ja õigusaktide muutmise kohta (B8-0220/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise pangandussüsteemi tagatisi käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0221/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu läbirääkimiste puuduliku läbipaistvuse kohta (B8-0222/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek varjupaigaõiguse reformi kohta Taanis (B8-0223/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Can Dündari ja Erdem Güli viivitamatu vabastamise kohta (B8-0224/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta kaitsta õigust elule (B8-0225/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kaitsealadel teostatavate kahjumiga sõlmitavate kaeve- ja puurimistööde kontsessioone käsitlevate õigusaktide kohta (B8-0226/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ELi avalike teenistujate palga läbivaatamise kohta (B8-0227/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Tomáš Zdechovský ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek koolieinete kohta (B8-0228/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek kristlastevastase viha ja kristlike kultuurirajatiste kaitsmise kohta Euroopas (B8-0229/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Alzheimeri tõbe käsitleva Euroopa strateegia kohta (B8-0230/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek neonikotinoide sisaldavate insektitsiidide keelustamise kohta (B8-0231/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek täiendavate toetusmeetmete kohta piima-, sealiha- ja köögiviljasektorile (B8-0232/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton ja Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek rahapoliitika sõltumatuse kohta (B8-0233/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek hoiustajate teavitamise kohta pangandusliidu ühtse kriisilahenduskorra jõustumisel (B8-0234/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Erasmuse programmi demokratiseerimise ja kohandamise kohta (B8-0235/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide rändepoliitika üle rahvahääletuste korraldamise kohta (B8-0236/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde ja Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek elusate võtmehoidjate keelustamise kohta Euroopas (B8-0237/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek hoiustajate ja säästjate teavitamise kohta pangandusliidu ühtse kriisilahenduskorra jõustumisel (B8-0238/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese lepingu mõju kohta põllumajandussektorile (B8-0239/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rahvuslikke huve kahjustada võivate välismaiste investeeringute kontrolli kohta (B8-0240/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ehitussektori ja riiklike ehitustööde valdkonna kohalike ettevõtete kohta (B8-0241/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek riigipiiride taastamise kohta ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks (B8-0242/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu poolt Türgile ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks eraldatud rahaliste vahendite kohta (B8-0243/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek GMOsid sisaldavate toodete impordi keelustamise menetluse kohta (B8-0244/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ülemaailmse likviidsuse ülekülluse kohta (B8-0245/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta (B8-0246/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ökoloogilise protektsionismi kehtestamise kohta (B8-0247/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiinast pärit kloonitud liha impordi keelustamise kohta (B8-0248/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek jagamismajanduse kohta (B8-0249/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kõige innovaatilisema meditsiiniseadme auhinna väljaandmise kohta (B8-0257/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Rikke Karlsson. Resolutsiooni ettepanek digitaalse ökoloogia kohta (B8-0258/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek populaarse, säästva ja austava jahikorralduse kohta (B8-0259/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek muusikalise ja sümfoonilise tegevuse alaste teadmiste säilitamist ja kaitset ning sellise tegevuse kultuurilist edendamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0260/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek mereressursside taastamise olulisuse kohta (B8-0261/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek autorite ja kirjastajate füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise suhtes kohaldatavaid maksustiimuleid, -hüvesid ja -soodustusi käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0262/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek päikesepaneelide kui puhta energia allikate paigaldamise stiimuleid käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0263/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek olmejäätmete hindamise meetodi kohta (B8-0264/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektrienergia kohta siseturul (B8-0265/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingu võimaliku peatamise mõju kohta turismile (B8-0266/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa vabatahtliku teenistuse tõhustamise kohta (B8-0267/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek korruptsiooni ulatuse kohta (B8-0268/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Ombudsmani tuntuse suurendamise kohta (B8-0269/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PETI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek õigusnormide kohandamise kohta tarbijate tervikliku ja kindla lähenemisviisi tagamiseks internetiostudele (B8-0270/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

Õigusteave - Privaatsuspoliitika