Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. kovo 10 d. - Strasbūras

13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Pirmininkas pasikonsultuos su Audito Rūmais dėl šio pasiūlymo pagal Sutarties 325 straipsnio 4 dalies nuostatas.

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

IMCO

2) Parlamento narių, šie pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių mokestines lengvatas, taikomas „pažangiam darbui“ (angl. smart working) (lanksčiam ir savarankiškam darbui), keitimo (B8-0219/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinės paramos vyresnio amžiaus žmonėms teikimo srities teisės aktų ir taisyklių keitimo (B8-0220/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl garantijų, skirtų tarptautinei bankų sistemai, teisės aktų ir taisyklių keitimo (B8-0221/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidrumo stokos derybose dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (B8-0222/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į prieglobstį reformos Danijoje (B8-0223/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl to, kad Can Dündar ir Erdem Gül būtų nedelsiant paleisti į laisvę (B8-0224/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į gyvybę paisymo (B8-0225/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinių nuostatų, susijusių su kasinėjimų ir gręžimo darbų saugomose aplinkos teritorijose leidimais, išduodamais mažesnėmis kainomis (B8-0226/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES institucijose dirbančių valstybės pareigūnų atlyginimų kėlimo (B8-0227/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tomáš Zdechovský ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maitinimo mokyklose (B8-0228/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kristianofobijos ir krikščioniškų kultūrinių pastatų apsaugos Europoje (B8-0229/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos Alzheimerio ligos strategijos (B8-0230/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl insekticidų neonikotinoidų uždraudimo (B8-0231/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl papildomų paramos priemonių pieno, kiaulienos ir daržovių sektoriams (B8-0232/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton ir Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl monetarinio suverenumo (B8-0233/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl indėlininkų informavimo įsigaliojus bankų sąjungos bendram pertvarkymo mechanizmui (B8-0234/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl programos „Erasmus“ demokratizavimo ir perorientavimo (B8-0235/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl konsultacinių referendumų, susijusių su valstybių narių migracijos politika, rengimo (B8-0236/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde ir Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl raktų pakabukų su gyvais gyvūnais uždraudimo Europoje (B8-0237/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl indėlininkų ir santaupų turinčių asmenų informavimo įsigaliojus bankų sąjungos bendram pertvarkymo mechanizmui (B8-0238/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transatlantinio susitarimo poveikio žemės ūkio sektoriui (B8-0239/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl grėsmę nacionaliniams interesams keliančių užsienio investicijų kontrolės (B8-0240/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl statybų ir viešųjų darbų sektoriaus vietos įmonių (B8-0241/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių sienų atkūrimo siekiant kovoti su nelegalia imigracija (B8-0242/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos Turkijai skiriamų lėšų siekiant kovoti su neteisėta imigracija (B8-0243/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl GMO produktų importo uždraudimo procedūros (B8-0244/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasaulinio likvidumo pertekliaus (B8-0245/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos panaikinimo (B8-0246/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekologinio protekcionizmo taikymo (B8-0247/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo importuoti klonuotų gyvūnų mėsą iš Kinijos (B8-0248/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dalijimosi ekonomikos (B8-0249/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos apdovanojimo skyrimo už geriausią naujovę medicinos prietaisų srityje (B8-0257/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Rikke Karlsson. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaitmeninės ekologijos (B8-0258/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medžioklės visuomeniško, tvaraus ir tausaus valdymo (B8-0259/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, taikomų išsilavinimo muziko srityje apsaugai ir kultūros rėmimui muzikos ir simfoninių orkestrų veiklos srityje, keitimo (B8-0260/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žuvų išteklių atkūrimo svarbos (B8-0261/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių mokestines paskatas, paramą ir lengvatas, taikomas savarankiškam autorių ir leidėjų darbui, keitimo (B8-0262/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl taisyklių, kuriomis reglamentuojamos paskatos saulės baterijų, gaminančių švarią energiją, montavimui, keitimo (B8-0263/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl komunalinių atliekų vertinimo sistemos (B8-0264/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros energijos vidaus rinkoje (B8-0265/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimo Šengeno susitarimo galiojimo sustabdymo poveikio turizmui (B8-0266/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos savanorių tarnybos stiprinimo (B8-0267/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didžiulės korupcijos apimties (B8-0268/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ombudsmeno vaidmens populiarinimo (B8-0269/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PETI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama integruota ir užtikrinta vartotojų prieiga prie pirkimo internetu, keitimo (B8-0270/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Teisinis pranešimas - Privatumo politika