Показалец 
Протокол
PDF 308kWORD 268k
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (разискване)
 3.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
  
4.2.Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени
  
4.3.Демократична република Конго
 5.Съобщение на председателството
 6.Удължаване на мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE II)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (гласуване)
  
7.2.Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени (гласуване)
  
7.3.Демократична република Конго (гласуване)
  
7.4.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (окончателно гласуване)
  
7.5.Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)
  
7.6.Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)
  
7.7.Към просперираща икономика, основана на данни (гласуване)
  
7.8.Положението в Еритрея (гласуване)
  
7.9.Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (гласуване)
  
7.10.Доклад за Черна гора (2015 г.) (гласуване)
  
7.11.Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Ценова криза в сектора на свинско месо в Европа (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Решения относно някои документи
 15.Петиции
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Епидемията, предизвикана от вируса Зика (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000030/2016), зададен от Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Епидемията, предизвикана от вируса Зика (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (председател на комисията ENVI) разви въпроса.

Jonathan Hill (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Annie Schreijer-Pierik, от името на групата PPE, Matthias Groote, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo и Lynn Boylan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi и Tibor Szanyi.

Изказа се Jonathan Hill.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: първа месечна сесия през април.


3. Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (разискване)

Доклад относно Банковия съюз - Годишен доклад за 2015 г. [2015/2221(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri представи доклада.

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

Изказаха се: Ева Паунова, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe относно проблем с устния превод на английски език (председателят си го отбелязва), Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernard Monot, Jonás Fernández, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elisa Ferreira, Notis Marias, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber и Danuta Maria Hübner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes и Luke Ming Flanagan.

Изказа се Jonathan Hill.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказа се Roberto Gualtieri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 10.3.2016 г.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 8.3.2016 г.)


4.1. Свободата на изразяване на мнение в Казахстан

Предложения за резолюция B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (заместник-председател на делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey и Pier Antonio Panzeri преставиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Pavel Svoboda и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 10.3.2016 г.


4.2. Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени

Предложения за резолюция B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Isabella De Monte, от името на групата S&D, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Javi López и Afzal Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor и Brando Benifei.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 10.3.2016 г.


4.3. Демократична република Конго

Предложения за резолюция B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Мария Габриел, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez и Maria Arena представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Bogdan Brunon Wenta и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 10.3.2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


5. Съобщение на председателството

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen и Nicolas Bay относно провеждането на гласуването по време на заседанието на 28 октомври 2015 г.

Председателят, като се позова на санкцията, наложена на Marcel de Graaff на 17 декември 2015 г. (точка 6 от протокола от 17.12.2015 г.) за това, че е използвал устройството за гласуване на Marine Le Pen по време на гласуването на месечната сесия на 28 октомври 2015 г. (точка 7.9 от протокола от 28.10.2015 г) и след като изслуша различните членове на ЕП, както и Nicolas Bay два пъти, реши, в съответствие с член 166 от Правилника за дейността, да наложи санкция на последния за поведението му по време на гласуването, т.е. за това, че е използвал устройството за гласуване на Marine Le Pen.

Санкцията се състои в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 5 дни. Решението беше съобщено на заинтересованото лице.


6. Удължаване на мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE II)

Председателят съобщи, че Председателският съвет е предложил удължаване на мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE II) до 2 август 2016 г.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 и B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0337/2016

(за замяна на B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 и B8-0375/2016):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Ева Паунова, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Андрей Ковачев, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy и Gabrielius Landsbergis, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Ангел Джамбазки, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo и Eleonora Evi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0083)


7.2. Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 и B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0338/2016

(за замяна на B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 и B8-0378/2016):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Ева Паунова, Bogdan Brunon Wenta, Андрей Ковачев, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Мария Габриел, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy и Krzysztof Hetman, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0084)

(Предложението за резолюция B8-0348/2016 отпада.)


7.3. Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 и B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0342/2016

(за замяна на B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 и B8-0381/2016):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Мария Габриел, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Ева Паунова, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Андрей Ковачев, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Charles Goerens, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0085)

(Предложението за резолюция B8-0380/2016 отпада.)


7.4. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 25 февруари 2016 г. (точка 7.5 от протокола от 25.2.2016 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0086)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0086)


7.5. Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (докладчик) предложи отлагане на гласуването по проекта на законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността с цел да се пристъпи директно към междуинституционални преговори въз основа на приетия мандат.

С поименно гласуване (585 „за“ , 30 „против“ , 16 „въздържал се“ ), Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


7.6. Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (докладчик) предложи отлагане на гласуването по проекта на законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността с цел да се пристъпи директно към междуинституционални преговори въз основа на приетия мандат.

С поименно гласуване (549 „за“ , 36 „против“ , 9 „въздържал се“ ), Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


7.7. Към просперираща икономика, основана на данни (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2016, зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Към просперираща икономика, основана на данни (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Въпрос с искане за устен отговор O-000040/2016, зададен от Vicky Ford, от името на комисията IMCO, към Комисията: Съобщението на Комисията, озаглавено "Към просперираща икономика, основана на данни" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Предложение за резолюция B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0089)


7.8. Положението в Еритрея (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 и B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0318/2016

(за замяна на B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 и B8-0324/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller и Milan Zver, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Момчил Неков, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward и Flavio Zanonato, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki и Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0090)


7.9. Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0091)


7.10. Доклад за Черна гора (2015 г.) (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0092)

Изказвания

Андрей Ковачев представи устно изменение към изменение 3, първа част. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.


7.11. Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (гласуване)

Доклад относно Банковия съюз - Годишен доклад за 2015 г. [2015/2221(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0093)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr и Hannu Takkula

Доклад Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins и Peter Jahr

Доклад Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr и Seán Kelly

Към просперираща икономика, основана на данни - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Положението в Еритрея - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Monica Macovei

Доклад за Черна гора (2015 г.) - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Monica Macovei

Доклад Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans и Maria Grapini.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Ценова криза в сектора на свинско месо в Европа (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000020/2016), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Ценова криза в сектора на свинско месо в Европа (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Daniel Buda, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stefan Eck, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck и Anne Sander.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini и Branislav Škripek.

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski и Johannes Hahn.

Разискването приключи.


12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите правила, системи и процедури, както и образците за уведомяване, които да се използват за предотвратяване, откриване и докладване на злоупотреби или на подозрителни нареждания или сделки (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 9 март 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно техническите правила за обективното представяне на инвестиционните препоръки или на друга информация, с която се препоръчва или се предлага инвестиционна стратегия, и за разкриването на конкретни интереси или индикации за конфликти на интереси (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 9 март 2016 г.

Препращане на водещата комисия: Разглеждане в комисия: ECON


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 325, параграф 4 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската сметна палата във връзка с това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Ревизия 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

IMCO

2) от членове на Парламента следните предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността):

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждане на правилата и разпоредбите в областта на прилагането на данъчни облекчения за smart working (гъвкава и самостоятелна работа) (B8-0219/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преформулирането на закона и нормативната уредба в областта на социалното подпомагане за нуждаещите се възрастни хора (B8-0220/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на правилата и разпоредбите в областта на гаранциите за международната банкова система (B8-0221/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно липсата на прозрачност при преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (B8-0222/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно реформата на системата за убежище в Дания (B8-0223/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно незабавното освобождаване на Джан Дюндар и Ердем Гюл (B8-0224/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно зачитането на правото на живот (B8-0225/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно уредбата в областта на предоставяни на ниски цени концесии за изкопни работи и сондиране в защитени зони (B8-0226/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно осъвременяването на възнагражденията на длъжностните лица и служителите на европейските администрации (B8-0227/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Tomáš Zdechovský Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно училищното хранене (B8-0228/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно християнофобията и опазването на християнските културни сгради в Европа (B8-0229/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet и Steeve Briois. Предложение за резолюция относно европейска стратегия за болестта на Алцхаймер (B8-0230/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната на неоникотиноидните инсектициди (B8-0231/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно мерките за допълнителна помощ за сектора на мляко, сектора на свинско месо и сектора на зеленчуци (B8-0232/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton и Bernard Monot. Предложение за резолюция относно доктрината за паричен суверенитет (B8-0233/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно информирането на вложителите в рамките на влизането в сила на единния механизъм за преструктуриране на банковия съюз (B8-0234/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно демократизацията и преориентирането на програма „Еразъм“ (B8-0235/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно организирането на допитвания под формата на референдум във връзка с миграционната политика на държавите членки (B8-0236/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde и Dominique Martin. Предложение за резолюция относно забраната на „живи“ ключодържатели в ЕС (B8-0237/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно информирането на вложителите и спестяващите в рамките на влизането в сила на единния механизъм за преструктуриране на банковия съюз (B8-0238/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно въздействието на трансатлантическия договор върху сектора на селското стопанство (B8-0239/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно контрола върху чуждестранните инвестиции, които застрашават националните интереси (B8-0240/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно местните дружества в сектора на строителството и благоустройството (B8-0241/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно възстановяването на националните граници с цел борба срещу незаконната имиграция (B8-0242/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отпуснатите от Европейския съюз на Турция средства за борба срещу незаконната имиграция (B8-0243/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно процедурата за забрана на вноса на ГМО продукти (B8-0244/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прекомерната ликвидност в световен мащаб (B8-0245/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отмяна на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (B8-0246/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно установяването на екологичен протекционизъм (B8-0247/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за внос на месо от клонирани животни от Китай (B8-0248/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно икономиката на сътрудничеството (B8-0249/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно връчването на европейска награда за най-добра иновация в областта на медицинските изделия (B8-0257/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Rikke Karlsson. Предложение за резолюция относно цифровата екология (B8-0258/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно обществено, устойчиво и зачитащо околната среда управление на ловните стопанства (B8-0259/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за регламент относно преразглеждането на разпоредбите в областта на зачитането и защитата на познаването и насърчаването на музикалните и симфоничните дейности (B8-0260/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно значението на морското повторно заселване (B8-0261/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на правилата и разпоредбите относно прилагането на данъчни стимули, изгоди и облекчения за самостоятелно заети автори и издателства (B8-0262/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на нормативната уредба относно стимулите за инсталиране на слънчеви панели, източник на екологично чиста енергия (B8-0263/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно метода на оценяване на градските отпадъци (B8-0264/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно електроенергията на вътрешния пазар (B8-0265/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въздействието върху туризма на евентуално суспендиране на Споразумението от Шенген (B8-0266/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно засилването на европейската доброволческа служба (B8-0267/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно сериозното положение с корупцията (B8-0268/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно популяризирането на Европейския омбудсман (B8-0269/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PETI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ново определяне на нормите в областта на интегрирания и гарантиран подход на потребителите към покупките онлайн (B8-0270/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO


14. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 03/03/2016 г.)

комисия AFET

- Осъществяване на общата въшна политика и политика на сигурност (2016/2036(INI))
(подпомагаща: CULT, BUDG)

- Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2016/2030(INI))
(подпомагаща: CULT)

комисия AGRI

- Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (2016/2034(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисия ECON

- Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (2016/2033(INI))
(подпомагаща: BUDG, CONT, LIBE)

- Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (2016/2032(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

комисия INTA

- Към нова рамка за търговията между ЕС и Турция с цел подобряване на двустранните търговски отношения и модернизиране на митническия съюз (2016/2031(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия PECH

- Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (2016/2035(INI))
(подпомагаща: TRAN)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 28/01/2016 г.)

комисия FEMM

- Създаване на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и професионалния живот (2016/2017(INI))

комисия AFCO

- Тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2016/2018(INI))
(подпомагаща: ENVI, INTA)

комисия PECH

- Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (2016/2016(INI))
(подпомагаща: BUDG, REGI)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 28/01/2016 г.)

- Създаване на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и професионалния живот (2016/2017(INI))
комисии: EMPL, FEMM

- Тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2016/2018(INI))
комисии: JURI, AFCO
(подпомагаща: ENVI, INTA)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (2016/2033(INI))
(подпомагаща: BUDG, CONT (член 54 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 03/03/2016 г.)

комисия ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(подпомагаща: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 28/01/2016 г.)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия FEMM

- Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: DEVE, AFET

комисия EMPL

- Доклад относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (2016/2010(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO


15. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

7 март 2016 г.

(*) Име с поверителен характер

(*) (№ 1411/2015); (*) (№ 1412/2015); (*) (№ 1413/2015); (*) (№ 1414/2015); (*) (№ 1415/2015); (*) (№ 1416/2015); (*) (№ 1417/2015); (*) (№ 1418/2015); (*) (№ 1419/2015); (*) (№ 1420/2015); Laura Folch (№ 1421/2015); (*) (№ 0131/2016); (*) (№ 0132/2016); (*) (№ 0133/2016); (*) (№ 0134/2016); (*) (№ 0135/2016); (*) (№ 0136/2016); (*) (№ 0137/2016); Slawomir Nojek (№ 0138/2016); (*) (№ 0139/2016); (*) (№ 0140/2016); (*) (№ 0141/2016); (*) (№ 0142/2016); Jeremy Mesdouze (№ 0143/2016); (*) (№ 0144/2016); (*) (№ 0145/2016); (*) (№ 0146/2016); Loretta Casadei (№ 0147/2016); Giulia Pari (№ 0148/2016); Nando Cardarelli (№ 0149/2016); Ilaria Piancastelli (№ 0150/2016); Caterina Guido (№ 0151/2016); Michele Pari (№ 0152/2016); Nando Cardarelli (№ 0153/2016); Serena Colonnacchi (№ 0154/2016); Gilberto Fuzzi (№ 0155/2016); Rodolfo Martinelli (№ 0156/2016); Daniele Colonnacchi (№ 0157/2016); Vittoria Ratto (№ 0158/2016); Elio Parma (№ 0159/2016); Natascia Muccioli (№ 0160/2016); Alessia Cepollina (№ 0161/2016); Alessia Cepollina (№ 0162/2016); Bruno Pais (№ 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (№ 0164/2016); (*) (№ 0165/2016); (*) (№ 0166/2016); (*) (№ 0167/2016); (*) (№ 0168/2016); (*) (№ 0169/2016); (*) (№ 0170/2016); Michael William Mansfield (№ 0171/2016); (*) (№ 0172/2016); Jens Genzer (№ 0173/2016); (*) (№ 0174/2016); Stefano Pasquinoni (№ 0175/2016); (*) (№ 0176/2016); (*) (№ 0177/2016); (*) (№ 0178/2016); (*) (№ 0179/2016); (*) (№ 0180/2016); (*) (№ 0181/2016); (*) (№ 0182/2016); (*) (№ 0183/2016); (*) (№ 0184/2016); (*) (№ 0185/2016); (*) (№ 0186/2016); (*) (№ 0187/2016); (*) (№ 0188/2016); (*) (№ 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (№ 0190/2016); Domenico Delfini (№ 0191/2016); (*) (№ 0192/2016); (*) (№ 0193/2016); (*) (№ 0194/2016); (*) (№ 0195/2016); (*) (№ 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (№ 0197/2016); (*) (№ 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (№ 0199/2016); (*) (№ 0200/2016); (*) (№ 0201/2016).


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 11 до 14 април 2016 г.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.00 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност