Indeks 
Protokol
PDF 283kWORD 228k
Torsdag den 10. marts 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Udbrud af zikavirus (forhandling)
 3.Bankunion - Årsberetning 2015 (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Ytringsfrihed i Kasakhstan
  
4.2.Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni
  
4.3.Den Demokratiske Republik Congo
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Forlængelse af mandatperioden for Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE II)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Ytringsfrihed i Kasakhstan (afstemning)
  
7.2.Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni (afstemning)
  
7.3.Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  
7.4.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien (endelig afstemning)
  
7.5.Veterinærlægemidler ***I (afstemning)
  
7.6.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)
  
7.7.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (afstemning)
  
7.8.Situationen i Eritrea (afstemning)
  
7.9.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  
7.10.Rapport for 2015 om Montenegro (afstemning)
  
7.11.Bankunion - Årsberetning 2015 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Priskrise i Europas svinekødssektor (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Andragender
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Udbrud af zikavirus (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000030/2016) af Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Udbruddet af Zikavirus (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (formand for ENVI) begrundede spørgsmålet.

Jonathan Hill (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Annie Schreijer-Pierik for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo og Lynn Boylan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi og Tibor Szanyi.

Indlæg af Jonathan Hill.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden april I.


3. Bankunion - Årsberetning 2015 (forhandling)

Betænkning om Bankunionen - Årsberetning 2015 [2015/2221(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Talere: Eva Paunova for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe om et problem med tolkning til engelsk (formanden tog dette til efterretning), Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernard Monot, Jonás Fernández, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elisa Ferreira, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber og Danuta Maria Hübner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes og Luke Ming Flanagan.

Indlæg af Jonathan Hill.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Indlæg af Roberto Gualtieri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 10.3.2016.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 8.3.2016).


4.1. Ytringsfrihed i Kasakhstan

Forslag til beslutning B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (næstformand i Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Pavel Svoboda og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 10.3.2016.


4.2. Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni

Forslag til beslutning B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Isabella De Monte for S&D-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Javi López og Afzal Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor og Brando Benifei.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 10.3.2016.


4.3. Den Demokratiske Republik Congo

Forslag til beslutning B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez og Maria Arena forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 10.3.2016.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


5. Meddelelse fra formanden

Talere: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen og Nicolas Bay om afviklingen af afstemningen på mødet den 28. oktober 2015.

Formanden fulgte op på den sanktion, der var blevet pålagt Marcel de Graaff den 17. december 2015 (punkt 6 i protokollen af 17.12.2015), fordi han havde anvendt Marine Le Pens stemmeanlæg under afstemningstiden på mødet den 28. oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollen af 28.10.2015), og besluttede efter at have hørt forskellige medlemmer samt Nicolas Bay to gange, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166, at pålægge sidstnævnte en sanktion på grund af hans adfærd under samme afstemningstid, dvs. for at have anvendt Marine Le Pens stemmeanlæg.

Sanktionen bestod i tab af retten til dagpenge i en periode på fem dage. Afgørelsen var blevet meddelt den pågældende.


6. Forlængelse af mandatperioden for Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE II)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde foreslået at forlænge mandatperioden for Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE II) indtil den 2. august 2016.

Parlamentet godkendte dette forslag.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Ytringsfrihed i Kasakhstan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 og B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0337/2016

(erstatter B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 og B8-0375/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy og Gabrielius Landsbergis, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand og Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo og Eleonora Evi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 og B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0338/2016

(erstatter B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 og B8-0378/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy og Krzysztof Hetman, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Estefanía Torres Martínez, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec og Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0084)

(Forslag til beslutning B8-0348/2016 bortfaldt).


7.3. Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 og B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0342/2016

(erstatter B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 og B8-0381/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė og Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0085)

(Forslag til beslutning B8-0380/2016 bortfaldt).


7.4. Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 25. februar 2016 (punkt 7.5 i protokollen af 25.2.2016).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0086)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinærlægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (Ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslag til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 2, med henblik på at gå direkte til de interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Parlamentet godkendte anmodningen ved afstemning ved navneopråb (585 for, 30 imod, 16 hverken for eller imod). Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.6. Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om Forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslag til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 2, med henblik på at gå direkte til de interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Parlamentet godkendte anmodningen ved afstemning ved navneopråb (549 for, 36 imod, 9 hverken for eller imod). Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.7. Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000021/2016 af Jerzy Buzek, for ITRE, til Kommissionen: Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2016 af Vicky Ford, for IMCO, til Kommissionen: Kommissionens meddelelse om en blomstrende datadreven økonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Forslag til beslutning B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0089)


7.8. Situationen i Eritrea (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 og B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0318/2016

(erstatter B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 og B8-0324/2016):

stillet af:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller og Milan Zver, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward og Flavio Zanonato, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki og Arne Gericke, for ECR-Gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli og Patrick Le Hyaric, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0090)


7.9. Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0091)


7.10. Rapport for 2015 om Montenegro (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0092)

Indlæg

Andrey Kovatchev havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, første del. Eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod at behandle dette mundtlige ændringsforslag, var det ikke blevet godtaget.


7.11. Bankunion - Årsberetning 2015 (afstemning)

Betænkning om Bankunionen - Årsberetning 2015 [2015/2221(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0093)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr og Hannu Takkula

Betænkning: Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins og Peter Jahr

Betænkning: Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr og Seán Kelly

Hen imod en blomstrende datadreven økonomi - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Situationen i Eritrea - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly og Monica Macovei

Rapport for 2015 om Montenegro - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly og Monica Macovei

Betænkning: Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans og Maria Grapini.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Priskrise i Europas svinekødssektor (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000020/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Priskrise i Europas svinekødssektor (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Daniel Buda for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stefan Eck, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck og Anne Sander.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini og Branislav Škripek.

Talere: Czesław Adam Siekierski og Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. marts 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. marts 2016

Henvist til kor. udv.: ECON


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 325, stk. 4, foretage høring af Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af revision 3 af overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

IMCO

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133):

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen og reglerne vedrørende tildeling af skattebegunstigelser for "smart working" (fleksibelt og autonomt arbejde) (B8-0219/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen og bestemmelserne om social bistand til fattige ældre (B8-0220/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en redefinering af bestemmelser og regler vedrørende garantier over for det internationale banksystem (B8-0221/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om manglende gennemsigtighed i forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (B8-0222/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om reform af asylretten i Danmark (B8-0223/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om omgående løsladelse af Can Dündar og Erdem Gül (B8-0224/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om respekt for retten til livet (B8-0225/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om regler og bestemmelser om udgravnings- og udvindingskoncessioner til underpris i miljøbeskyttede områder (B8-0226/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forhøjelse af lønningerne til tjenestemænd i EU's administration (B8-0227/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Tomáš Zdechovský og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om skolemad (B8-0228/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om kristenfobi og beskyttelse af kristne kulturbygninger i Europa (B8-0229/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet og Steeve Briois. Forslag til beslutning om en EU-strategi for Alzheimers sygdom (B8-0230/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod neonicotinoide insektgifte (B8-0231/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om supplerende støtteforanstaltninger til fordel for mælke-, svine- og grøntsagssektoren (B8-0232/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton og Bernard Monot. Forslag til beslutning om monetær suverænitet (B8-0233/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om oplysninger til indskydere inden for rammerne af ikrafttrædelsen af bankunionens fælles afviklingsmekanisme (B8-0234/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om demokratisering og omlægning af Erasmusprogrammet (B8-0235/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afholdelse af folkeafstemninger om medlemsstaternes migrationspolitikker (B8-0236/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde og Dominique Martin. Forslag til beslutning om forbud mod levende nøgleringe i Europa (B8-0237/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om oplysninger til indskydere og sparere inden for rammerne af ikrafttrædelsen af bankunionens fælles afviklingsmekanisme (B8-0238/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den transatlantiske traktats indvirkning på landbrugssektoren (B8-0239/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om kontrol med udenlandske investeringer, der truer de nationale interesser (B8-0240/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om lokale virksomheder inden for bygge- og anlægsvirksomhed (B8-0241/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om genetablering af de nationale grænser med henblik på at bekæmpe illegal immigration (B8-0242/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om EU-midler til Tyrkiet til bekæmpelse af illegal immigration (B8-0243/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om proceduren for et forbud mod import af GMO-produkter (B8-0244/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om overfloden af global likviditet (B8-0245/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ophævelse af direktivet om genopretning og afvikling af banker (B8-0246/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om grøn protektionisme (B8-0247/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod import af klonet kød fra Kina (B8-0248/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om deleøkonomi (B8-0249/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om uddelingen af en europæisk pris for den bedste innovation inden for medicinsk udstyr (B8-0257/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Rikke Karlsson. Forslag til beslutning om digital økonomi (B8-0258/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om en folkelig, bæredygtig og forsvarlig jagtforvaltning (B8-0259/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende beskyttelse af kendskab til og kulturelt fremme af musik- og orkesteraktivitet (B8-0260/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vigtigheden af genopretning af fiskebestanden (B8-0261/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen og reglerne med hensyn til indførelse af incitamenter, begunstigelser og skattelettelser for selvstændige forfattere og udgivere (B8-0262/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen med hensyn til incitamenter til installering af solcellepaneler – en miljøvenlig energikilde (B8-0263/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om metoden til vurdering af kommunalt affald (B8-0264/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om elektricitet på det indre marked (B8-0265/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om konsekvenserne for turismen af en eventuel ophævelse af Schengenaftalen (B8-0266/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af Den Europæiske Volontørtjeneste (B8-0267/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om alvorligheden af korruption (B8-0268/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om at øge kendskabet til Den Europæiske Ombudsmand (B8-0269/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PETI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af reglerne med hensyn til en integreret og garanteret fremgangsmåde for forbrugere ved onlinekøb (B8-0270/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 03/03/2016)

AFET

- Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2016/2036(INI))
(rådg.udv.: CULT, BUDG)

- EU’s strategiske meddelelse for at bekæmpe tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI))
(rådg.udv.: CULT)

AGRI

- Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (2016/2034(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

ECON

- På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig (2016/2033(INI))
(rådg.udv.: BUDG, CONT, LIBE)

- Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion (2016/2032(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA

- På vej mod en ny ramme for handel mellem EU og Tyrkiet med henblik på at styrke de bilaterale handelsforbindelser og modernisere toldunionen (2016/2031(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

PECH

- Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (2016/2035(INI))
(rådg.udv.: TRAN)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28/01/2016)

FEMM

- Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (2016/2017(INI))

AFCO

- Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI))
(rådg.udv.: ENVI, INTA)

PECH

- Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (2016/2016(INI))
(rådg.udv.: BUDG, REGI)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28/01/2016)

- Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (2016/2017(INI))
udvalg: EMPL, FEMM

- Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI))
udvalg: JURI, AFCO
(rådg.udv.: ENVI, INTA)

Associerede udvalg(forretningsordenens artikel 54)

ECON (forretningsordenens artikel 54)

- På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig (2016/2033(INI))
(rådg.udv.: BUDG, CONT (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 03/03/2016)

ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(rådg.udv.: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 28/01/2016)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

FEMM

- Tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
henvist til kor. udv.: IMCO
rådg.udv.: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
henvist til kor. udv.: IMCO
rådg.udv.: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (forretningsordenens artikel 39)

DEVE

- Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: DEVE, AFET

EMPL

- Rapport om anvendelse af direktivet om posttjenester (2016/2010(INI))
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO


15. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 7. marts 2016

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1411/2015); (*) (nr. 1412/2015); (*) (nr. 1413/2015); (*) (nr. 1414/2015); (*) (nr. 1415/2015); (*) (nr. 1416/2015); (*) (nr. 1417/2015); (*) (nr. 1418/2015); (*) (nr. 1419/2015); (*) (nr. 1420/2015); Laura Folch (nr. 1421/2015); (*) (nr. 0131/2016); (*) (nr. 0132/2016); (*) (nr. 0133/2016); (*) (nr. 0134/2016); (*) (nr. 0135/2016); (*) (nr. 0136/2016); (*) (nr. 0137/2016); Slawomir Nojek (nr. 0138/2016); (*) (nr. 0139/2016); (*) (nr. 0140/2016); (*) (nr. 0141/2016); (*) (nr. 0142/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 0143/2016); (*) (nr. 0144/2016); (*) (nr. 0145/2016); (*) (nr. 0146/2016); Loretta Casadei (nr. 0147/2016); Giulia Pari (nr. 0148/2016); Nando Cardarelli (nr. 0149/2016); Ilaria Piancastelli (nr. 0150/2016); Caterina Guido (nr. 0151/2016); Michele Pari (nr. 0152/2016); Nando Cardarelli (nr. 0153/2016); Serena Colonnacchi (nr. 0154/2016); Gilberto Fuzzi (nr. 0155/2016); Rodolfo Martinelli (nr. 0156/2016); Daniele Colonnacchi (nr. 0157/2016); Vittoria Ratto (nr. 0158/2016); Elio Parma (nr. 0159/2016); Natascia Muccioli (nr. 0160/2016); Alessia Cepollina (nr. 0161/2016); Alessia Cepollina (nr. 0162/2016); Bruno Pais (nr. 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (nr. 0164/2016); (*) (nr. 0165/2016); (*) (nr. 0166/2016); (*) (nr. 0167/2016); (*) (nr. 0168/2016); (*) (nr. 0169/2016); (*) (nr. 0170/2016); Michael William Mansfield (nr. 0171/2016); (*) (nr. 0172/2016); Jens Genzer (nr. 0173/2016); (*) (nr. 0174/2016); Stefano Pasquinoni (nr. 0175/2016); (*) (nr. 0176/2016); (*) (nr. 0177/2016); (*) (nr. 0178/2016); (*) (nr. 0179/2016); (*) (nr. 0180/2016); (*) (nr. 0181/2016); (*) (nr. 0182/2016); (*) (nr. 0183/2016); (*) (nr. 0184/2016); (*) (nr. 0185/2016); (*) (nr. 0186/2016); (*) (nr. 0187/2016); (*) (nr. 0188/2016); (*) (nr. 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (nr. 0190/2016); Domenico Delfini (nr. 0191/2016); (*) (nr. 0192/2016); (*) (nr. 0193/2016); (*) (nr. 0194/2016); (*) (nr. 0195/2016); (*) (nr. 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr. 0197/2016); (*) (nr. 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (nr. 0199/2016); (*) (nr. 0200/2016); (*) (nr. 0201/2016).


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 11 - 14. april 2016.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik