Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 307kWORD 92k
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επιδημία του ιού Ζίκα (συζήτηση)
 3.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν
  
4.2.Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni
  
4.3.Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)
  
7.2.Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni (ψηφοφορία)
  
7.3.Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό
  
7.4.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (τελική ψηφοφορία)
  
7.5.Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (ψηφοφορία)
  
7.8.Η κατάσταση στην Ερυθραία (ψηφοφορία)
  
7.9.Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
7.10.Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  
7.11.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Κρίση τιμών στον ευρωπαϊκό τομέα χοιρείου κρέατος (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Αναφορές
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Επιδημία του ιού Ζίκα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000030/2016) που κατέθεσαν οι Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η επιδημία από τον ιό Ζίκα (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Ο Giovanni La Via (πρόεδρος της επιτροπής ENVI) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo και Lynn Boylan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου Απριλίου I.


3. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 [2015/2221(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Ο Roberto Gualtieri παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe σχετικά με ένα πρόβλημα διερμηνείας στα Αγγλικά (ο Πρόεδρος το σημειώνει ), Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernard Monot, Jonás Fernández, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisa Ferreira, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber και Danuta Maria Hübner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Μαυρίδης, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016)


4.1. Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Οι Tatjana Ždanoka (αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν, ΕΕ-Κιργιζίας, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.


4.2. Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabella De Monte, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Javi López και Afzal Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Antonio Tajani, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor και Brando Benifei.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.


4.3. Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Οι Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez και Maria Arena παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bogdan Brunon Wenta και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος


5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen και Nicolas Bay επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών κατά τη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος, δίνοντας συνέχεια στην κύρωση που επιβλήθηκε στον Marcel de Graaff στις 17 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015) επειδή χρησιμοποίησε το μηχάνημα ψηφοφορίας της Marine Le Pen κατά την ώρα των ψηφοφοριών της συνεδρίασης της 28ης Οκτωβρίου 2015 (σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015) και αφού προέβη στην ακρόαση διαφόρων βουλευτών μεταξύ των οποίων και του Nicolas Bay δύο φορές, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, να επιβάλει στον τελευταίο κύρωση για τη συμπεριφορά του κατά την αναφερθείσα ώρα των ψηφοφοριών, επειδή δηλαδή χρησιμοποίησε το μηχάνημα ψηφοφορίας της Marine Le Pen.

Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα πέντε ημερών. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο.


6. Παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων πρότεινει την παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) μέχρι τις 2 Αυγούστου 2016.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση αυτή.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 και B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0337/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 και B8-0375/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0083)


7.2. Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 και B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0338/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 και B8-0378/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0084)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0348/2016 καταπίπτει.)


7.3. Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 και B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0342/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 και B8-0381/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0085)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0380/2016 καταπίπτει.)


7.4. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις25 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0086)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0086)


7.5. Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (Εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού, με σκοπό την απευθείας μετάβαση στις διοργανικές διπαραγματεύσεις επί τη βάσει της εγκριθείσας εντολής.

Το Σώμα εγκρίνει με ΟΚ (585 υπέρ, 30 κατά, 16 αποχές) την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση.


7.6. Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αϕορά τα ϕάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0088)

Ο Claudiu Ciprian Tănăsescu (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού, με σκοπό την απευθείας μετάβαση στις διοργανικές διπαραγματεύσεις επί τη βάσει της εγκριθείσας εντολής.

Το Σώμα εγκρίνει με ΟΚ (549 υπέρ, 36 κατά, 9 αποχές) την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση.


7.7. Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000021/2016 που κατέθεσε Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000040/2016 που κατέθεσε Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0089)


7.8. Η κατάσταση στην Ερυθραία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 και B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0318/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 και B8-0324/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0090)


7.9. Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0091)


7.10. Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0092)

Παρεμβάσεις

Ο Andrey Kovatchev προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, πρώτο μέρος. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


7.11. Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 [2015/2221(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0093)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr και Hannu Takkula

Έκθεση Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins και Peter Jahr

Έκθεση Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr και Seán Kelly

Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Η κατάσταση στην Ερυθραία - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly και Monica Macovei

Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly και Monica Macovei

Έκθεση Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans και Maria Grapini.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Κρίση τιμών στον ευρωπαϊκό τομέα χοιρείου κρέατος (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000020/2016) που κατέθεσε Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Κρίση στις τιμές του ευρωπαϊκού τομέα χοιρείου κρέατος (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stefan Eck, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck και Anne Sander.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski και Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες, καθώς και υποδείγματα κοινοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά καταχρηστικών πρακτικών ή ύποπτων εντολών ή συναλλαγών. (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 9 Μαρτίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τις τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την αντικειμενική παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων ή άλλων πληροφοριών που συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή ενδείξεων συγκρούσεων συμφερόντων (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 9 Μαρτίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, σχετικά με τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με αυτή την πρόταση.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

IMCO

2) από τους βουλευτές, οι ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού):

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για τον επανακαθορισμό των διατάξεων και εκτελεστικών μέτρων που αφορούν την εφαρμογή φοροαπαλλαγών στο "smart working" (ευέλικτη και αυτόνομη εργασία) (B8-0219/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της νομοθεσίας και των διατάξεων περί κοινωνικής πρόνοιας για τους άπορους ηλικιωμένους (B8-0220/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά για τον επανακαθορισμό κανονισμών και ρυθμίσεων σε θέματα εγγυήσεων προς το διεθνές τραπεζικό σύστημα (B8-0221/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων σχετικά με την διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (B8-0222/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαιώματος ασύλου στη Δανία (B8-0223/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άμεση απελευθέρωση των Can Dunder και Erden Gul (B8-0224/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σεβασμό του δικαιώματος στη ζωή (B8-0225/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την κάτω του κόστους αδειοδότηση εκσκαφών και γεωτρήσεων σε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας (B8-0226/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναβάθμιση των αποδοχών των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών οργάνων (B8-0227/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Tomáš Zdechovský και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα σχολικά γεύματα (B8-0228/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χριστιανοφοβία και την προστασία των χριστιανικών λατρευτικών κτηρίων στην Ευρώπη (B8-0229/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά τη νόσο του Αλτσχάιμερ (B8-0230/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων (B8-0231/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους τομείς του γάλακτος, του χοιρινού κρέατος και των λαχανικών (B8-0232/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton και Bernard Monot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νομισματική εθνική κυριαρχία (B8-0233/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενημέρωση των καταθετών στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης της τραπεζικής ένωσης (B8-0234/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εκδημοκρατισμό και τον αναπροσανατολισμό του προγράμματος Erasmus (B8-0235/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διενέργεια δημοψηφισμάτων όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική των κρατών μελών (B8-0236/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde και Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση «ζωντανών» μπρελόκ στην Ευρώπη (B8-0237/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενημέρωση των καταθετών και των αποταμιευτών στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης της τραπεζικής ένωσης (B8-0238/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο της διατλαντικής συνθήκης στον γεωργικό τομέα (B8-0239/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων που απειλούν τα εθνικά συμφέροντα (B8-0240/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό τομέα και στα δημόσια έργα (B8-0241/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επαναφορά των εθνικών συνόρων με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (B8-0242/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κεφάλαια που χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (B8-0243/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία απαγόρευσης εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (B8-0244/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερεπάρκεια ρευστότητας παγκοσμίως (B8-0245/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (B8-0246/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση ενός οικολογικού προστατευτισμού (B8-0247/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής κρέατος κλωνοποιημένων ζώων από την Κίνα (B8-0248/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την συνεργατική οικονομία (B8-0249/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκού βραβείου για την καλύτερη καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (B8-0257/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Rikke Karlsson. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ψηφιακή οικονομία (B8-0258/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καθορισμό κυνηγετικών περιόδων που θα ανταποκρίνονται σε μια δημοφιλή, βιώσιμη και σωστή διαχείριση της θήρας (B8-0259/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ανακαθορισμό της νομοθεσίας όσον αφορά τη διαφύλαξη και την προστασία της γνώσης και την πολιτιστική προαγωγή δραστηριοτήτων στον χώρο της μουσικής και των συμφωνιών (B8-0260/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία της ανασύστασης του πληθυσμού των θαλάσσιων ειδών (B8-0261/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων περί κινήτρων, επιδομάτων και φορολογικών ελαφρύνσεων για αυτοαπασχολούμενους συγγραφείς και εκδότες (B8-0262/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα κίνητρα στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ως πηγής καθαρής ενέργειας (B8-0263/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μέθοδο αξιολόγησης των αστικών αποβλήτων (B8-0264/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια στην εσωτερική αγορά (B8-0265/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο στον τουρισμό μιας ενδεχόμενης αναστολής της συμφωνίας του Σένγκεν (B8-0266/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (B8-0267/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σοβαρότητα της διαφθοράς (B8-0268/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση του ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (B8-0269/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PETI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των ρυθμίσεων για μια ολοκληρωμένη και κατοχυρωμένη προσέγγιση των καταναλωτών στις αγορές μέσω διαδικτύου (B8-0270/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 03/03/2016)

επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (2016/2036(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, BUDG)

- Στρατηγική ανακοίνωση της ΕΕ ως απάντηση στην προπαγάνδα από τρίτους εις βάρους της (2016/2030(INI))
(γνωμοδότηση: CULT)

επιτροπή AGRI

- Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (2016/2034(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή ECON

- Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (2016/2033(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT, LIBE)

- Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και αύξηση της πολυμορφίας της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας ένωσης κεφαλαιαγορών (2016/2032(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

επιτροπή INTA

- Προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και τον εκσυγχρονισμό της τελωνιακής ένωσης (2016/2031(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή PECH

- Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση της αλιείας (2016/2035(INI))
(γνωμοδότηση: TRAN)

( Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28/01/2016)

επιτροπή FEMM

- Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά εργασίας για την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (2016/2017(INI))

επιτροπή AFCO

- Ερμηνεία και υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2016/2018(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, INTA)

επιτροπή PECH

- Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (2016/2016(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, REGI)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28/01/2016)
- Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά εργασίας για την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (2016/2017(INI))
επιτροπές: EMPL, FEMM

- Ερμηνεία και υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2016/2018(INI))
επιτροπές: JURI, AFCO
(γνωμοδότηση: ENVI, INTA)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (2016/2033(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, CONT (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 03/03/2016)

επιτροπή ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και του αποτυπώματος άνθρακα (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE) (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28/01/2016)

Τροποποιήσεις παραπομπής στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή FEMM

- Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τις τελωνειακές παραβάσεις και κυρώσεις (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής για τους σκοπούς κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: DEVE, AFET

επιτροπή EMPL

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO


15. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 7 Μαρτίου 2016

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1411/2015)· (*) (αριθ. 1412/2015)· (*) (αριθ. 1413/2015)· (*) (αριθ. 1414/2015)· (*) (αριθ. 1415/2015)· (*) (αριθ. 1416/2015)· (*) (αριθ. 1417/2015)· (*) (αριθ. 1418/2015)· (*) (αριθ. 1419/2015)· (*) (αριθ. 1420/2015)· Laura Folch (αριθ. 1421/2015)· (*) (αριθ. 0131/2016)· (*) (αριθ. 0132/2016)· (*) (αριθ. 0133/2016)· (*) (αριθ. 0134/2016)· (*) (αριθ. 0135/2016)· (*) (αριθ. 0136/2016)· (*) (αριθ. 0137/2016)· Slawomir Nojek (αριθ. 0138/2016)· (*) (αριθ. 0139/2016)· (*) (αριθ. 0140/2016)· (*) (αριθ. 0141/2016)· (*) (αριθ. 0142/2016)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0143/2016)· (*) (αριθ. 0144/2016)· (*) (αριθ. 0145/2016)· (*) (αριθ. 0146/2016)· Loretta Casadei (αριθ. 0147/2016)· Giulia Pari (αριθ. 0148/2016)· Nando Cardarelli (αριθ. 0149/2016)· Ilaria Piancastelli (αριθ. 0150/2016)· Caterina Guido (αριθ. 0151/2016)· Michele Pari (αριθ. 0152/2016)· Nando Cardarelli (αριθ. 0153/2016)· Serena Colonnacchi (αριθ. 0154/2016)· Gilberto Fuzzi (αριθ. 0155/2016)· Rodolfo Martinelli (αριθ. 0156/2016)· Daniele Colonnacchi (αριθ. 0157/2016)· Vittoria Ratto (αριθ. 0158/2016)· Elio Parma (αριθ. 0159/2016)· Natascia Muccioli (αριθ. 0160/2016)· Alessia Cepollina (αριθ. 0161/2016)· Alessia Cepollina (αριθ. 0162/2016)· Bruno Pais (αριθ. 0163/2016)· Maria Rosaria Menicucci (αριθ. 0164/2016)· (*) (αριθ. 0165/2016)· (*) (αριθ. 0166/2016)· (*) (αριθ. 0167/2016)· (*) (αριθ. 0168/2016)· (*) (αριθ. 0169/2016)· (*) (αριθ. 0170/2016)· Michael William Mansfield (αριθ. 0171/2016)· (*) (αριθ. 0172/2016)· Jens Genzer (αριθ. 0173/2016)· (*) (αριθ. 0174/2016)· Stefano Pasquinoni (αριθ. 0175/2016)· (*) (αριθ. 0176/2016)· (*) (αριθ. 0177/2016)· (*) (αριθ. 0178/2016)· (*) (αριθ. 0179/2016)· (*) (αριθ. 0180/2016)· (*) (αριθ. 0181/2016)· (*) (αριθ. 0182/2016)· (*) (αριθ. 0183/2016)· (*) (αριθ. 0184/2016)· (*) (αριθ. 0185/2016)· (*) (αριθ. 0186/2016)· (*) (αριθ. 0187/2016)· (*) (αριθ. 0188/2016)· (*) (αριθ. 0189/2016)· Nikola Soukmandjiev (αριθ. 0190/2016)· Domenico Delfini (αριθ. 0191/2016)· (*) (αριθ. 0192/2016)· (*) (αριθ. 0193/2016)· (*) (αριθ. 0194/2016)· (*) (αριθ. 0195/2016)· (*) (αριθ. 0196/2016)· Rosmarie Hennecke-Gramatzki (αριθ. 0197/2016)· (*) (αριθ. 0198/2016)· Mario Emilio Tagliabue (αριθ. 0199/2016)· (*) (αριθ. 0200/2016)· (*) (αριθ. 0201/2016).


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 11 έως τις 14 Απριλίου 2016.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου