Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 276kWORD 229k
Neljapäev, 10. märts 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Zika viiruse puhang (arutelu)
 3.Pangandusliit - 2015. aasta aruanne (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Sõnavabadus Kasahstanis
  
4.2.Egiptus, eelkõige Giulio Regeni juhtum
  
4.3.Kongo Demokraatlik Vabariik
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) ametiaja pikendamine
 7.Hääletused
  
7.1.Sõnavabadus Kasahstanis (hääletus)
  
7.2.Egiptus, eelkõige Giulio Regeni juhtum (hääletus)
  
7.3.Kongo Demokraatlik Vabariik (hääletus)
  
7.4.Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile (lõpphääletus)
  
7.5.Veterinaarravimid ***I (hääletus)
  
7.6.Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve ***I (hääletus)
  
7.7.Eduka andmepõhise majanduse suunas (hääletus)
  
7.8.Olukord Eritreas (hääletus)
  
7.9.2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)
  
7.10.2015. aasta aruanne Montenegro kohta (hääletus)
  
7.11.Pangandusliit - 2015. aasta aruanne (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Hinnakriis Euroopa sealihasektoris (arutelu)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Petitsioonid
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Zika viiruse puhang (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000030/2016), mille esitasid komisjonile Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel: Zika viiruse puhang (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (ENVI-komisjoni esimees) esitas küsimuse.

Jonathan Hill (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Annie Schreijer-Pierik fraktsiooni PPE nimel, Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo ja Lynn Boylan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Jonathan Hill.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: aprilli esimene osaistungjärk.


3. Pangandusliit - 2015. aasta aruanne (arutelu)

Raport pangandusliidu ja seda käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2015/2221(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri tutvustas raportit.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eva Paunova fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe tõlgendamisküsimuse kohta inglise keeles (juhataja võttis selle teadmiseks), Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernard Monot, Jonás Fernández, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisa Ferreira, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber ja Danuta Maria Hübner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võttis Jonathan Hill.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võttis Roberto Gualtieri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.11.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 8.3.2016 protokollipunkt 3.)


4.1. Sõnavabadus Kasahstanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides osaleva ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhi asetäitja), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.1.


4.2. Egiptus, eelkõige Giulio Regeni juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Isabella De Monte fraktsiooni S&D nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Javi López ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor ja Brando Benifei.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.2.


4.3. Kongo Demokraatlik Vabariik

Resolutsiooni ettepanekud B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Maria Arena tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Bogdan Brunon Wenta ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2016 protokollipunkt 7.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


5. Presidentuuri teadaanne

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen ja Nicolas Bay 28. oktoobri 2015. aasta istungi hääletuse läbiviimise teemal.

Võttes arvesse 17. detsembril 2015 Marcel de Graaffile määratud karistust (17.12.2015 protokollipunkt 6) (selle eest, et too kasutas 28. oktoobri 2015. aasta istungi (28.10.2015 protokollipunkt 7.9) hääletuste ajal Marine Le Peni hääletuspulti) ning olles ära kuulanud mitme parlamendiliikme sõnavõtud ja muu hulgas kaks Nicolas Bay sõnavõttu, otsustas juhataja kooskõlas kodukorra artikliga 166 määrata ka viimatinimetatule karistuse seoses tema käitumisega osutatud hääletuste ajal, st seoses Marine Le Peni hääletuspuldi kasutamisega.

Karistus seisneb päevaraha kinnipidamises viie päeva eest. Asjaosalist teavitati otsusest.


6. Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) ametiaja pikendamine

Juhataja andis teada, et esimeeste konverents tegi ettepaneku pikendada maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) ametiaega 2. augustini 2016.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Sõnavabadus Kasahstanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 ja B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0337/2016

(asendades B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 ja B8-0375/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy ja Gabrielius Landsbergis fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egiptus, eelkõige Giulio Regeni juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 ja B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0338/2016

(asendades B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 ja B8-0378/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy ja Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0084)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0348/2016 muutus kehtetuks.)


7.3. Kongo Demokraatlik Vabariik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 ja B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0342/2016

(asendades B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 ja B8-0381/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0085)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0380/2016 muutus kehtetuks.)


7.4. Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Hääletus lükati 25. veebruari 2016. aasta istungil edasi (25.2.2016 protokollipunkt 7.5).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0086).

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinaarravimid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0087).

Françoise Grossetête (raportöör) tegi kooskõlas kodukorra artikli 61 lõikega 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni ettepaneku hääletus edasi, et jätkata vastu võetud mandaadi alusel kohe institutsioonidevaheliste läbirääkimistega.

Parlament kiitis ettepaneku nimelisel hääletusel heaks (poolthääli 585, vastuhääli 30, erapooletuid 16). Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


7.6. Veterinaarravimite lubade andmine ja järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0088).

Claudiu Ciprian Tănăsescu (raportöör) tegi kooskõlas kodukorra artikli 61 lõikega 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni ettepaneku hääletus edasi, et jätkata vastu võetud mandaadi alusel kohe institutsioonidevaheliste läbirääkimistega.

Parlament kiitis ettepaneku nimelisel hääletusel heaks (poolthääli 549, vastuhääli 36, erapooletuid 9). Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


7.7. Eduka andmepõhise majanduse suunas (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus O-000021/2016, mille esitas komisjonile ITRE komisjoni nimel Jerzy Buzek: Eduka andmepõhise majanduse saavutamine (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Suuliselt vastatav küsimus O-000040/2016, mille esitas komisjonile IMCO komisjoni nimel Vicky Ford: Komisjoni teatis "Eduka andmepõhise majanduse suunas" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Resolutsiooni ettepanek B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0089)


7.8. Olukord Eritreas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 ja B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0318/2016

(asendades B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 ja B8-0324/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward ja Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0090)


7.9. 2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0091)


7.10. 2015. aasta aruanne Montenegro kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0092)

Sõnavõtud

Andrey Kovatchev esitas muudatusettepaneku 3 esimese osa kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


7.11. Pangandusliit - 2015. aasta aruanne (hääletus)

Raport pangandusliidu ja seda käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2015/2221(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0093)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr ja Hannu Takkula

Raport: Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins ja Peter Jahr

Raport: Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr ja Seán Kelly

Eduka andmepõhise majanduse suunas - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Olukord Eritreas - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

2015. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Monica Macovei

2015. aasta aruanne Montenegro kohta - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Monica Macovei

Raport: Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans ja Maria Grapini.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.55 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Hinnakriis Euroopa sealihasektoris (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000020/2016), mille esitas komisjonile Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel: Hinnakriis Euroopa sealihasektoris (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski esitas küsimuse.

Johannes Hahn (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stefan Eck, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck ja Anne Sander.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini ja Branislav Škripek.

Sõna võtsid Czesław Adam Siekierski ja Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turukuritarvituste, kahtlaste korralduste või tehingute ärahoidmiste, avastamiste ja nendest teatamiste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure ning teate vorme (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (9. märts 2016).

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad investeerimissoovituste või investeerimisstrateegiate soovitamist või väljapakkumist käsitleva muu teabe erapooletul viisil esitamise ning konkreetsete huvide või huvide konfliktidele viitava teabe avalikustamise tehnilist korda (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (9. märts 2016).

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

President konsulteerib kooskõlas aluslepingu artikli 325 lõikega 4 selle ettepaneku osas Euroopa Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe) 3. versiooni sõlmimise kohta (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO

2) parlamendiliikmed, järgmised resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek nn aruka töö (liikuv ja iseseisev töö) suhtes kohaldatavaid maksusoodustusi käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0219/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek puudust kannatavatele eakatele pakutavat sotsiaalabi käsitlevate seaduste ja õigusaktide muutmise kohta (B8-0220/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise pangandussüsteemi tagatisi käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0221/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu läbirääkimiste puuduliku läbipaistvuse kohta (B8-0222/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek varjupaigaõiguse reformi kohta Taanis (B8-0223/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Can Dündari ja Erdem Güli viivitamatu vabastamise kohta (B8-0224/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta kaitsta õigust elule (B8-0225/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kaitsealadel teostatavate kahjumiga sõlmitavate kaeve- ja puurimistööde kontsessioone käsitlevate õigusaktide kohta (B8-0226/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ELi avalike teenistujate palga läbivaatamise kohta (B8-0227/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Tomáš Zdechovský ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek koolieinete kohta (B8-0228/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek kristlastevastase viha ja kristlike kultuurirajatiste kaitsmise kohta Euroopas (B8-0229/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Alzheimeri tõbe käsitleva Euroopa strateegia kohta (B8-0230/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek neonikotinoide sisaldavate insektitsiidide keelustamise kohta (B8-0231/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek täiendavate toetusmeetmete kohta piima-, sealiha- ja köögiviljasektorile (B8-0232/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton ja Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek rahapoliitika sõltumatuse kohta (B8-0233/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek hoiustajate teavitamise kohta pangandusliidu ühtse kriisilahenduskorra jõustumisel (B8-0234/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Erasmuse programmi demokratiseerimise ja kohandamise kohta (B8-0235/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide rändepoliitika üle rahvahääletuste korraldamise kohta (B8-0236/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde ja Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek elusate võtmehoidjate keelustamise kohta Euroopas (B8-0237/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek hoiustajate ja säästjate teavitamise kohta pangandusliidu ühtse kriisilahenduskorra jõustumisel (B8-0238/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese lepingu mõju kohta põllumajandussektorile (B8-0239/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rahvuslikke huve kahjustada võivate välismaiste investeeringute kontrolli kohta (B8-0240/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ehitussektori ja riiklike ehitustööde valdkonna kohalike ettevõtete kohta (B8-0241/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek riigipiiride taastamise kohta ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks (B8-0242/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu poolt Türgile ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks eraldatud rahaliste vahendite kohta (B8-0243/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek GMOsid sisaldavate toodete impordi keelustamise menetluse kohta (B8-0244/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ülemaailmse likviidsuse ülekülluse kohta (B8-0245/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta (B8-0246/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ökoloogilise protektsionismi kehtestamise kohta (B8-0247/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiinast pärit kloonitud liha impordi keelustamise kohta (B8-0248/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek jagamismajanduse kohta (B8-0249/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kõige innovaatilisema meditsiiniseadme auhinna väljaandmise kohta (B8-0257/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Rikke Karlsson. Resolutsiooni ettepanek digitaalse ökoloogia kohta (B8-0258/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek populaarse, säästva ja austava jahikorralduse kohta (B8-0259/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek muusikalise ja sümfoonilise tegevuse alaste teadmiste säilitamist ja kaitset ning sellise tegevuse kultuurilist edendamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0260/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek mereressursside taastamise olulisuse kohta (B8-0261/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek autorite ja kirjastajate füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise suhtes kohaldatavaid maksustiimuleid, -hüvesid ja -soodustusi käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0262/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek päikesepaneelide kui puhta energia allikate paigaldamise stiimuleid käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta (B8-0263/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek olmejäätmete hindamise meetodi kohta (B8-0264/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektrienergia kohta siseturul (B8-0265/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingu võimaliku peatamise mõju kohta turismile (B8-0266/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa vabatahtliku teenistuse tõhustamise kohta (B8-0267/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek korruptsiooni ulatuse kohta (B8-0268/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Ombudsmani tuntuse suurendamise kohta (B8-0269/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PETI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek õigusnormide kohandamise kohta tarbijate tervikliku ja kindla lähenemisviisi tagamiseks internetiostudele (B8-0270/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 3. märtsi 2016. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (2016/2036(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, BUDG)

- ELi strateegiline teave võitluseks kolmandate isikute propaganda vastu (2016/2030(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT)

AGRI-komisjon

- ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (2016/2034(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

ECON-komisjon

- Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (2016/2033(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, LIBE)

- VKEde juurdepääs rahastamisele ja VKEde rahastamise mitmekesisuse suurendamine kapitaliturgude liidus (2016/2032(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA-komisjon

- ELi ja Türgi tulevane kaubandusraamistik kahepoolsete kaubandussuhete edendamiseks ja tolliliidu ajakohastamiseks (2016/2031(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

PECH-komisjon

- Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (2016/2035(INI))
(nõuandvad komisjonid: TRAN)

(Esimeeste konverentsi 28. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

FEMM-komisjon

- Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (2016/2017(INI))

AFCO-komisjon

- Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (2016/2018(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, INTA)

PECH-komisjon

- Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades (2016/2016(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, REGI)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 28. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul (2016/2017(INI))
komisjonid: EMPL, FEMM

- Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (2016/2018(INI))
komisjonid: JURI, AFCO
(nõuandvad komisjonid: ENVI, INTA)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (2016/2033(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 3. märtsi 2016. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Heite kulutõhus vähendamine ja investeeringud süsinikdioksiidi heite vähendamisse (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 28. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

FEMM-komisjon

- Liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (kodukorra artikkel 39)

DEVE-komisjon

- Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohaldamise eesmärgil ELi ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kehtestamine (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET

EMPL-komisjon

- Aruanne postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta (2016/2010(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO


15. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7. märts 2016

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1411/2015); (*) (nr 1412/2015); (*) (nr 1413/2015); (*) (nr 1414/2015); (*) (nr 1415/2015); (*) (nr 1416/2015); (*) (nr 1417/2015); (*) (nr 1418/2015); (*) (nr 1419/2015); (*) (nr 1420/2015); Laura Folch (nr 1421/2015); (*) (nr 0131/2016); (*) (nr 0132/2016); (*) (nr 0133/2016); (*) (nr 0134/2016); (*) (nr 0135/2016); (*) (nr 0136/2016); (*) (nr 0137/2016); Slawomir Nojek (nr 0138/2016); (*) (nr 0139/2016); (*) (nr 0140/2016); (*) (nr 0141/2016); (*) (nr 0142/2016); Jeremy Mesdouze (nr 0143/2016); (*) (nr 0144/2016); (*) (nr 0145/2016); (*) (nr 0146/2016); Loretta Casadei (nr 0147/2016); Giulia Pari (nr 0148/2016); Nando Cardarelli (nr 0149/2016); Ilaria Piancastelli (nr 0150/2016); Caterina Guido (nr 0151/2016); Michele Pari (nr 0152/2016); Nando Cardarelli (nr 0153/2016); Serena Colonnacchi (nr 0154/2016); Gilberto Fuzzi (nr 0155/2016); Rodolfo Martinelli (nr 0156/2016); Daniele Colonnacchi (nr 0157/2016); Vittoria Ratto (nr 0158/2016); Elio Parma (nr 0159/2016); Natascia Muccioli (nr 0160/2016); Alessia Cepollina (nr 0161/2016); Alessia Cepollina (nr 0162/2016); Bruno Pais (nr 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (nr 0164/2016); (*) (nr 0165/2016); (*) (nr 0166/2016); (*) (nr 0167/2016); (*) (nr 0168/2016); (*) (nr 0169/2016); (*) (nr 0170/2016); Michael William Mansfield (nr 0171/2016); (*) (nr 0172/2016); Jens Genzer (nr 0173/2016); (*) (nr 0174/2016); Stefano Pasquinoni (nr 0175/2016); (*) (nr 0176/2016); (*) (nr 0177/2016); (*) (nr 0178/2016); (*) (nr 0179/2016); (*) (nr 0180/2016); (*) (nr 0181/2016); (*) (nr 0182/2016); (*) (nr 0183/2016); (*) (nr 0184/2016); (*) (nr 0185/2016); (*) (nr 0186/2016); (*) (nr 0187/2016); (*) (nr 0188/2016); (*) (nr 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (nr 0190/2016); Domenico Delfini (nr 0191/2016); (*) (nr 0192/2016); (*) (nr 0193/2016); (*) (nr 0194/2016); (*) (nr 0195/2016); (*) (nr 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr 0197/2016); (*) (nr 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (nr 0199/2016); (*) (nr 0200/2016); (*) (nr 0201/2016).


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11. kuni 14. aprill 2016.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika