Indekss 
Protokols
PDF 284kWORD 265k
Ceturtdiena, 2016. gada 10. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Zikas vīrusslimības uzliesmojums (debates)
 3.Banku savienība — 2015. gada ziņojums (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Vārda brīvība Kazahstānā
  
4.2.Ēģipte, it īpaši Giulio Regeni lieta
  
4.3.Kongo Demokrātiskā Republika
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2) pilnvaru laika pagarināšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Vārda brīvība Kazahstānā (balsošana)
  
7.2.Ēģipte, it īpaši Giulio Regeni lieta (balsošana)
  
7.3.Kongo Demokrātiskā Republika
  
7.4.Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai (galīgais balsojums)
  
7.5.Veterinārās zāles ***I (balsošana)
  
7.6.Veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I (balsošana)
  
7.7.Virzība uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (balsošana)
  
7.8.Stāvoklis Eritrejā (balsošana)
  
7.9.2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (balsošana)
  
7.10.2015. gada ziņojums par Melnkalni (balsošana)
  
7.11.Banku savienība — 2015. gada ziņojums (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Cenu krīze Eiropas cūkgaļas nozarē (debates)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Lūgumraksti
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Zikas vīrusslimības uzliesmojums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000030/2016) un kuru uzdeva Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Zikas vīrusa uzliesmojums (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016).

Giovanni La Via (ENVI komitejas priekšsēdētājs) izvērsa jautājumu.

Jonathan Hill (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Annie Schreijer-Pierik PPE grupas vārdā, Matthias Groote S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo un Lynn Boylan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi un Tibor Szanyi.

Uzstājās Jonathan Hill.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: aprīļa pirmajā sesijā.


3. Banku savienība — 2015. gada ziņojums (debates)

Ziņojums par banku savienību — 2015. gada ziņojums [2015/2221(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016).

Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eva Paunova PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe par problēmām saistībā ar mutisko tulkošanu angļu valodā (sēdes vadītājs to ņēma vērā), Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernard Monot, Jonás Fernández, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elisa Ferreira, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber un Danuta Maria Hübner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Jonathan Hill.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Roberto Gualtieri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.11. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 8.3.2016. protokola 3. punkts.)


4.1. Vārda brīvība Kazahstānā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP)).

Tatjana Ždanoka (Delegācijas ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju priekšsēdētāja vietniece), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.1. punkts.


4.2. Ēģipte, it īpaši Giulio Regeni lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP)).

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Isabella De Monte S&D grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Javi López un Afzal Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor un Brando Benifei.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.2. punkts.


4.3. Kongo Demokrātiskā Republika

Rezolūciju priekšlikumi B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP)).

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez un Maria Arena iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2016. protokola 7.3. punkts.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Sēdes vadītāja paziņojums

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen un Nicolas Bay par balsošanas norisi 2015. gada 28. oktobra sēdē.

Sēdes vadītājs, atsaucoties uz 2015. gada 17. decembrī Marcel de Graaff noteiktajām sankcijām (17.12.2015. protokola 6. punkts) par to, ka minētais deputāts 2015. gada 28. oktobra sēdes laikā bija izmantojis Marine Le Pen balsošanas iekārtu (28.10.2015. protokola 7.9. punkts), un uzklausījis vairākus deputātus, tostarp divas reizes — Nicolas Bay, ir nolēmis saskaņā ar Reglamenta 166. pantu piemērot sankcijas Nicolas Bay par līdzīgu izturēšanos, proti, par to, ka viņš minētās sēdes laikā arī bija izmantojis Marine Le Pen balsošanas iekārtu.

Sankcijas izpaudīsies kā tiesību zaudējums saņemt dienas naudu uz piecām dienām. Lēmums ir paziņots ieinteresētajai personai.


6. Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2) pilnvaru laika pagarināšana

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir ierosinājusi pagarināt Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2) pilnvaru laiku līdz 2016. gada 2. augustam.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Vārda brīvība Kazahstānā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 un B8-0375/2016 (2016/2607(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0337/2016

(aizstāj B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 un B8-0375/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy un Gabrielius Landsbergis PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0083).


7.2. Ēģipte, it īpaši Giulio Regeni lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 un B8-0378/2016 (2016/2608(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0338/2016

(aizstāj B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 un B8-0378/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy un Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0084).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0348/2016 vairs nav spēkā.)


7.3. Kongo Demokrātiskā Republika

Rezolūciju priekšlikumi B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 un B8-0381/2016 (2016/2609(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0342/2016

(aizstāj B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 un B8-0381/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0085).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0380/2016 vairs nav spēkā.)


7.4. Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016).

Balsošana bija pārcelta no 2016. gada 25. februāra sēdes (25.2.2016. protokola 7.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0086).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0086).


7.5. Veterinārās zāles ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0087).

Françoise Grossetête (referente) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz pārietu pie iestāžu sarunām.

Balsojot pēc saraksta (585 par, 30 pret, 16 atturoties), Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.6. Veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0088).

Claudiu Ciprian Tănăsescu (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz pārietu pie iestāžu sarunām.

Balsojot pēc saraksta (549 par, 36 pret, 9 atturoties), Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.7. Virzība uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000021/2016 un kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000040/2016 un kuru uzdeva Vicky Ford IMCO komitejas vārdā Komisijai: Komisijas paziņojums "Ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0089).


7.8. Stāvoklis Eritrejā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 un B8-0324/2016 (2016/2568(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0318/2016

(aizstāj B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 un B8-0324/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller un Milan Zver PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward un Flavio Zanonato S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki un Arne Gericke ECR grupas vārdā;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0090).


7.9. 2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0310/2016 (2016/2895(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0091).


7.10. 2015. gada ziņojums par Melnkalni (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 (2016/2894(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0092).

Uzstāšanās

Andrey Kovatchev ierosināja mutisku grozījumu grozījuma Nr. 3 pirmajai daļai. Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.


7.11. Banku savienība — 2015. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par banku savienību — 2015. gada ziņojums [2015/2221(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0093).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Marielle de Sarnez ziņojums - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr un Hannu Takkula

Françoise Grossetête ziņojums - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins un Peter Jahr

Claudiu Ciprian Tănăsescu ziņojums - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr un Seán Kelly

Virzība uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Stāvoklis Eritrejā - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

2015. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly un Monica Macovei

2015. gada ziņojums par Melnkalni - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly un Monica Macovei

Roberto Gualtieri ziņojums - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans un Maria Grapini.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Cenu krīze Eiropas cūkgaļas nozarē (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000020/2016) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Cenu krīze Eiropas cūkgaļas nozarē (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016).

Czesław Adam Siekierski izvērsa jautājumu.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Daniel Buda PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stefan Eck, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck un Anne Sander.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini un Branislav Škripek.

Uzstājās Czesław Adam Siekierski un Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atbilstošiem pasākumiem, sistēmām un procedūrām, kā arī paziņošanas veidnēm, kas izmantojamas ļaunprātīgas prakses un aizdomīgu rīkojumu vai darījumu novēršanai, atklāšanai un ziņošanai (C(2016)01402 – 2016/2616(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 9. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem nosaka tehniskos pasākumus, lai objektīvi atspoguļotu ieguldījumu ieteikumus vai citu informāciju, ar ko iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju, un lai paziņotu atklātībai par konkrētām interesēm vai norādītu par interešu konfliktiem (C(2016)01403 – 2016/2615(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 9. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)).

Saskaņā ar Līguma 325. panta 4. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (15470/2015 - C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 3. pārstrādāto redakciju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”) (13954/2015 - C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

IMCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējuma un normu pārstrādi attiecībā uz nodokļu atlaidēm viedā darba (fleksiblā un autonomā darba) jomā (B8-0219/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību akta un normu pārstrādi attiecībā uz sociālās palīdzības sniegšanu bezpalīdzīgām vecāka gada gājuma personām (B8-0220/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējuma un normu pārstrādi starptautiskajai banku sistēmai sniegto galvojumu jomā (B8-0221/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārredzamības trūkumu sarunās par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (B8-0222/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patvēruma tiesību reformu Dānijā (B8-0223/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Can Dunder un Erden Gul atbrīvošanu bez kavēšanās (B8-0224/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību uz dzīvību ievērošanu (B8-0225/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu koncesiju regulējumu, ar kurām aizsargātās vides teritorijās par pazeminātu cenu atļauj veikt rakšanas un urbšanas darbus (B8-0226/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES pārvaldes iestāžu darbinieku algas palielināšanu (B8-0227/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Tomáš Zdechovský un Patricija Šulin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par maltītēm skolās (B8-0228/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristianofobiju un kristiešu kultūras ēku aizsardzību Eiropā (B8-0229/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju attiecībā uz Alcheimera slimību (B8-0230/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par neonikotinoīdu insekticīdu aizliegšanu (B8-0231/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par papildu atbalsta pasākumiem piena, cūkgaļas un dārzeņu audzēšanas nozarēs (B8-0232/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton un Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par monetāro suverenitāti (B8-0233/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noguldītāju informēšanu saistībā ar banku savienības vienotā noregulējuma mehānisma stāšanos spēkā (B8-0234/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par programmas Erasmus demokratizēšanu un pārorientēšanu (B8-0235/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par referendumu rīkošanu saistībā ar dalībvalstu migrācijas politiku (B8-0236/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde un Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvu atslēgu piekaru aizliegumu Eiropā (B8-0237/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noguldītāju informēšanu saistībā ar banku savienības vienotā noregulējuma mehānisma stāšanos spēkā (B8-0238/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par transatlantiskā nolīguma ietekmi uz lauksaimniecības nozari (B8-0239/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu ārvalstu investīciju kontrolēšanu, kas apdraud nacionālās intereses (B8-0240/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējiem uzņēmumiem, kas darbojas celtniecības un publisko būvdarbu jomā (B8-0241/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par valstu robežu atjaunošanu cīņā pret neatbilstīgu imigrāciju (B8-0242/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības Turcijai piešķirtajiem līdzekļiem nolūkā cīnīties pret neatbilstīgu imigrāciju (B8-0243/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ĢMO produktu importa aizliegumu (B8-0244/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par globālās likviditātes pārpilnību (B8-0245/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas atcelšanu (B8-0246/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ekoloģiskā protekcionisma noteikšanu (B8-0247/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu importēt klonētu dzīvnieku gaļu no Ķīnas (B8-0248/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadarbīgo patēriņu (B8-0249/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas balvas piešķiršanu par labāko inovāciju medicīnisko ierīču jomā (B8-0257/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Rikke Karlsson. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par digitālo ekoloģiju (B8-0258/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību apvienību noturīgu un prasībām atbilstošu pārvaldību (B8-0259/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību normu pārstrādāšanu jomā, kas attiecas uz zināšanu saglabāšanu par muzikālo un simfonisko darbību, to aizsardzību un mūzikas kultūras un simfoniskās kultūras veicināšanu (B8-0260/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jūras faunas atjaunošanas nozīmību (B8-0261/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējuma un normu pārstrādi attiecībā uz stimuliem, labumiem un nodokļu atvieglojumiem pašnodarbinātiem autoriem un izdevējiem (B8-0262/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to noteikumu pārstrādāšanu, ar kuriem stimulē nepiesārņojošās saules enerģijas paneļu uzstādīšanu (B8-0263/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sadzīves atkritumu apjoma novērtēšanas metodi (B8-0264/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektroenerģiju iekšējā tirgū (B8-0265/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas nolīguma darbības iespējamās apturēšanas ietekmi uz tūrismu (B8-0266/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Eiropas brīvprātīgajam darbam (B8-0267/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par korupcijas nopietnību (B8-0268/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas ombuda popularizēšanu (B8-0269/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PETI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz patērētāju integrētu un pārliecinātu pieeju, iepērkoties tiešsaistē (B8-0270/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 3. marta lēmumu)

AFET komiteja

- Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (2016/2036(INI))
(atzinums: CULT, BUDG)

- ES stratēģiskais paziņojums pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (2016/2030(INI))
(atzinums: CULT)

AGRI komiteja

- KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (2016/2034(INI))
(atzinums: BUDG)

ECON komiteja

- Virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN jomā (2016/2033(INI))
(atzinums: BUDG, CONT, LIBE)

- Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (2016/2032(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA komiteja

- Virzība uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru divpusējo tirdzniecības attiecību stiprināšanai un muitas savienības modernizēšanai (2016/2031(INI))
(atzinums: EMPL)

PECH komiteja

- Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (2016/2035(INI))
(atzinums: TRAN)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 28. janvāra lēmumu)

FEMM komiteja

- Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (2016/2017(INI))

AFCO komiteja

- Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (2016/2018(INI))
(atzinums: ENVI, INTA)

PECH komiteja

- Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība (2016/2016(INI))
(atzinums: BUDG, REGI)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 28. janvāra lēmumu)
- Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (2016/2017(INI))
komitejas: EMPL, FEMM

- Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (2016/2018(INI))
komitejas: JURI, AFCO
(atzinums: ENVI, INTA)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Virzība uz galīgu PVN sistēmu un cīņa ar krāpšanu PVN jomā (2016/2033(INI))
(atzinums: BUDG, CONT, (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 3. marta lēmumu)

ENVI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Izmaksu ziņā efektīvi emisiju samazināšanas pasākumi un ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(atzinums: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 28. janvāra lēmumu)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

FEMM komiteja

- Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
nodots atbildīgajai komitejai - IMCO
atzinums: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (Reglamenta 39. pants)

DEVE komiteja

- ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta izveidošana saistībā ar kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: DEVE, AFET

EMPL komiteja

- Ziņojums par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu (2016/2010(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: EMPL, ITRE, IMCO


15. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 7. marts

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1411/2015); (*) (Nr. 1412/2015); (*) (Nr. 1413/2015); (*) (Nr. 1414/2015); (*) (Nr. 1415/2015); (*) (Nr. 1416/2015); (*) (Nr. 1417/2015); (*) (Nr. 1418/2015); (*) (Nr. 1419/2015); (*) (Nr. 1420/2015); Laura Folch (Nr. 1421/2015); (*) (Nr. 0131/2016); (*) (Nr. 0132/2016); (*) (Nr. 0133/2016); (*) (Nr. 0134/2016); (*) (Nr. 0135/2016); (*) (Nr. 0136/2016); (*) (Nr. 0137/2016); Slawomir Nojek (Nr. 0138/2016); (*) (Nr. 0139/2016); (*) (Nr. 0140/2016); (*) (Nr. 0141/2016); (*) (Nr. 0142/2016); Jeremy Mesdouze (Nr. 0143/2016); (*) (Nr. 0144/2016); (*) (Nr. 0145/2016); (*) (Nr. 0146/2016); Loretta Casadei (Nr. 0147/2016); Giulia Pari (Nr. 0148/2016); Nando Cardarelli (Nr. 0149/2016); Ilaria Piancastelli (Nr. 0150/2016); Caterina Guido (Nr. 0151/2016); Michele Pari (Nr. 0152/2016); Nando Cardarelli (Nr. 0153/2016); Serena Colonnacchi (Nr. 0154/2016); Gilberto Fuzzi (Nr. 0155/2016); Rodolfo Martinelli (Nr. 0156/2016); Daniele Colonnacchi (Nr. 0157/2016); Vittoria Ratto (Nr. 0158/2016); Elio Parma (Nr. 0159/2016); Natascia Muccioli (Nr. 0160/2016); Alessia Cepollina (Nr. 0161/2016); Alessia Cepollina (Nr. 0162/2016); Bruno Pais (Nr. 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (Nr. 0164/2016); (*) (Nr. 0165/2016); (*) (Nr. 0166/2016); (*) (Nr. 0167/2016); (*) (Nr. 0168/2016); (*) (Nr. 0169/2016); (*) (Nr. 0170/2016); Michael William Mansfield (Nr. 0171/2016); (*) (Nr. 0172/2016); Jens Genzer (Nr. 0173/2016); (*) (Nr. 0174/2016); Stefano Pasquinoni (Nr. 0175/2016); (*) (Nr. 0176/2016); (*) (Nr. 0177/2016); (*) (Nr. 0178/2016); (*) (Nr. 0179/2016); (*) (Nr. 0180/2016); (*) (Nr. 0181/2016); (*) (Nr. 0182/2016); (*) (Nr. 0183/2016); (*) (Nr. 0184/2016); (*) (Nr. 0185/2016); (*) (Nr. 0186/2016); (*) (Nr. 0187/2016); (*) (Nr. 0188/2016); (*) (Nr. 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (Nr. 0190/2016); Domenico Delfini (Nr. 0191/2016); (*) (Nr. 0192/2016); (*) (Nr. 0193/2016); (*) (Nr. 0194/2016); (*) (Nr. 0195/2016); (*) (Nr. 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Nr. 0197/2016); (*) (Nr. 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (Nr. 0199/2016); (*) (Nr. 0200/2016); (*) (Nr. 0201/2016).


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 11. aprīļa līdz 14. aprīlim.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika