Zoznam 
Zápisnica
PDF 284kWORD 263k
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Epidémia vírusu Zika (rozprava)
 3.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Sloboda prejavu v Kazachstane
  
4.2.Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho
  
4.3.Konžská demokratická republika
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Predĺženie mandátu Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Sloboda prejavu v Kazachstane (hlasovanie)
  
7.2.Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho (hlasovanie)
  
7.3.Konžská demokratická republika
  
7.4.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (záverečné hlasovanie)
  
7.5.Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)
  
7.6.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie ***I (hlasovanie)
  
7.7.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (hlasovanie)
  
7.8.Situácia v Eritrei (hlasovanie)
  
7.9.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (hlasovanie)
  
7.10.Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (hlasovanie)
  
7.11.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Cenová kríza v európskom sektore bravčového mäsa (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Petície
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Epidémia vírusu Zika (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000030/2016), ktorú položili Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Prepuknutie vírusu Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via rozvinul otázku.

Jonathan Hill (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Annie Schreijer-Pierik v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo a Lynn Boylan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: prvá aprílová schôdza.


3. Banková únia – výročná správa za rok 2015 (rozprava)

Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2015 [2015/2221(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva Paunova v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe k problému týkajúcemu sa tlmočenia do angličtiny (predseda to vzal na vedomie), Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernard Monot, Jonás Fernández, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elisa Ferreira, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber a Danuta Maria Hübner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Roberto Gualtieri

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 10.3.2016.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 8.3.2016.)


4.1. Sloboda prejavu v Kazachstane

Návrhy uznesenia B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (podpredsedníčka Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 10.3.2016.


4.2. Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho

Návrhy uznesenia B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Isabella De Monte v mene skupiny S&D, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Javi López a Afzal Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor a Brando Benifei.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 10.3.2016.


4.3. Konžská demokratická republika

Návrhy uznesenia B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Lidia Senra Rodríguez a Maria Arena uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Bogdan Brunon Wenta a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 10.3.2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


5. Oznámenie predsedníctva

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen a Nicolas Bay k priebehu hlasovania počas schôdze 28. októbra 2015.

Predseda v nadväznosti na sankciu, ktorá bola 17. decembra 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 17.12.2015) uložená Marcelovi de Graaffovi za to, že pri hlasovaní počas rokovania 28. októbra 2015 (bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015) použil hlasovacie zariadenie Marine Le Penovej, a po tom, ako vypočul viacerých poslancov, ako aj dvakrát Nicolasa Baya, rozhodol v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku uložiť posledne menovanému sankciu za jeho správanie počas toho istého hlasovania, a to za použitie hlasovacieho zariadenia Marine Le Penovej.

Táto sankcia znamená stratu nároku na diéty počas obdobia piatich dní. Dotknutý poslanec bol o tomto rozhodnutí informovaný.


6. Predĺženie mandátu Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov navrhla predĺžiť mandát Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) do 2. augusta 2016.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Sloboda prejavu v Kazachstane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 a B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0337/2016

(nahrádzajúci B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 a B8-0375/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy a Gabrielius Landsbergis, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Eleonora Evi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 a B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0338/2016

(nahrádzajúci B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 a B8-0378/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy a Krzysztof Hetman, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0084)

(Návrh uznesenia B8-0348/2016 sa stal bezpredmetným.)


7.3. Konžská demokratická republika

Návrhy uznesenia B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 a B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0342/2016

(nahrádzajúci B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 a B8-0381/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0085)

(Návrh uznesenia B8-0380/2016 sa stal bezpredmetným.)


7.4. Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 25. februára 2016 (bod 7.5 zápisnice zo dňa 25.2.2016).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0086)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (spravodajkyňa) navrhla odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku s cieľom pristúpiť k medziinštitucionálnym rokovaniam priamo na základe prijatého mandátu.

Parlament návrh schválil HPM (585 za, 30 proti, 16 sa zdržali). Vec se tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


7.6. Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (spravodajca) navrhol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku s cieľom pristúpiť k medziinštitucionálnym rokovaniam priamo na základe prijatého mandátu.

Parlament návrh schválil HPM (549 za, 36 proti, 9 sa zdržali). Vec se tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


7.7. Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000021/2016 , ktorú položil Jerzy Buzek, pre Komisiu: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000040/2016, ktorú položila Vicky Ford, pre Komisiu: Oznámenie Komisie: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Návrh uznesenia B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0089)


7.8. Situácia v Eritrei (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 a B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0318/2016

(nahrádzajúci B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 a B8-0324/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller a Milan Zver, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward a Flavio Zanonato, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki a Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0090)


7.9. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0091)


7.10. Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0092)

Vystúpenia:

Andrey Kovatchev predložil ústny pozmeňujúci návrh k prvej časti pozmeňujúceho návrhu 3. Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac než 40 poslancov.


7.11. Banková únia – výročná správa za rok 2015 (hlasovanie)

Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2015 [2015/2221(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0093)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr a Hannu Takkula

Správa: Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins a Peter Jahr

Správa: Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr a Seán Kelly

Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Situácia v Eritrei - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Monica Macovei

Správa o Čiernej Hore za rok 2015 - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Monica Macovei

Správa: Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans a Maria Grapini.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Cenová kríza v európskom sektore bravčového mäsa (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000020/2016), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Cenová kríza v európskom sektore bravčového mäsa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Johannes Hahn (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stefan Eck, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck a Anne Sander.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini a Branislav Škripek.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski a Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy na stanovenie vhodných opatrení, systémov apostupov, ako aj vzorových oznámení, ktoré sa majú používať na predchádzanie praktikám zneužívania alebo podozrivým pokynom či transakciám, na ich odhaľovanie anahlasovanie (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 9. marca 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, ana zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 9. marca 2016

predložené gestorskému výboru: ECON


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide osekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

V súlade s ustanoveniami článku 325 ods. 4 zmluvy predseda prekonzultuje tento návrh s Európskym dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

IMCO

2) poslancov: tieto návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov a pravidiel týkajúcich sa daňových úľav v prípade tzv. smart working (flexibilná a autonómna práca) (B8-0219/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní zákona a právnych predpisov v oblasti sociálnej pomoci starým ľuďom v núdzi (B8-0220/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov a pravidiel v oblasti záruk v medzinárodnom bankovom systéme (B8-0221/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (B8-0222/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o reforme práva na azyl v Dánsku (B8-0223/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o okamžitom prepustení Cana Dündera a Erdena Güla na slobodu (B8-0224/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o rešpektovaní práva na život (B8-0225/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o právnych predpisoch pre povolenia na vykopávky a vrty v oblastiach pod ochranou prírody, za ktorých vydanie sa účtujú príliš nízke poplatky (B8-0226/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o revalorizácii platov zamestnancov európskych inštitúcií (B8-0227/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Tomáš Zdechovský a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o školskom stravovaní (B8-0228/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o kresťanofóbii a ochrane kresťanských kultúrnych stavieb v Európe (B8-0229/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Steeve Briois. Návrh uznesenia o európskej stratégii týkajúcej sa Alzheimerovej choroby (B8-0230/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze neonikotínoidných insekticídov (B8-0231/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o opatreniach na ďalšiu pomoc pre odvetvie mliekarstva, bravčového mäsa a zeleniny (B8-0232/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton a Bernard Monot. Návrh uznesenia o menovej suverénnosti (B8-0233/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o informovaní vkladateľov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v rámci bankovej únie (B8-0234/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o demokratizácii a preorientovaní programu Erasmus (B8-0235/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o organizácii referend súvisiacich s migračnou politikou členských štátov (B8-0236/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Dominique Martin. Návrh uznesenia o zákaze živých príveskov na kľúče v Európe (B8-0237/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o informovaní vkladateľov a sporiteľov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií v rámci bankovej únie (B8-0238/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vplyve transatlantickej zmluvy na odvetvie poľnohospodárstva (B8-0239/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o monitorovaní zahraničných investícií ohrozujúcich národné záujmy (B8-0240/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o miestnych podnikoch v odvetví stavebníctva a verejných prác (B8-0241/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obnovení vnútroštátnych hraníc v záujme boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu (B8-0242/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o fondoch, ktoré Európska únia vyčlenila pre Turecko s cieľom bojovať proti nezákonnému prisťahovalectvu (B8-0243/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o postupe v oblasti zákazu dovozu geneticky modifikovaných organizmov (B8-0244/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nadbytku globálnej likvidity (B8-0245/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (B8-0246/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zavedení ekologického protekcionizmu (B8-0247/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze dovozu klonovaného mäsa z Číny (B8-0248/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o kolaboratívnej ekonomike (B8-0249/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udeľovaní európskej ceny za inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok (B8-0257/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Rikke Karlsson. Návrh uznesenia o digitálnej ekológii (B8-0258/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o ľudovom, udržateľnom a šetrnom riadení poľovníctva (B8-0259/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov v oblasti ochrany poznatkov o kultúre a propagácie hudobnej a symfonickej činnosti (B8-0260/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o dôležitosti obnovenia populácií rýb (B8-0261/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov a pravidiel týkajúcich sa uplatňovania stimulov, výhod a daňových úľav pre samostatnú zárobkovú činnosť autorov a vydavateľov (B8-0262/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní právnych predpisov o stimuloch na inštaláciu solárnych panelov ako zdroja čistej energie (B8-0263/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o metóde hodnotenia situácie v oblasti komunálneho odpadu (B8-0264/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o elektrickej energii na vnútornom trhu (B8-0265/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vplyve možného zrušenia Schengenskej dohody na cestovný ruch (B8-0266/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o posilnení Európskej dobrovoľníckej služby (B8-0267/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o závažnosti korupcie (B8-0268/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o propagácii úlohy európskeho ombudsmana (B8-0269/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

PETI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní právnych predpisov v oblasti integrovaného zaručeného prístupu spotrebiteľov k internetovým nákupom (B8-0270/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.3.2016)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the Common Foreign and Security Policy (2016/2036(INI))
(stanovisko: CULT, BUDG)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties (2016/2030(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor AGRI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. CAP tools to reduce price volatility in agricultural markets (2016/2034(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud (2016/2033(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT, LIBE)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Access to Finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union (2016/2032(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a new trade framework between the EU and Turkey to enhance bilateral trade relations and modernise the Customs Union (2016/2031(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor PECH

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries (2016/2035(INI))
(stanovisko: TRAN)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28.1.2016)

výbor EMPL/FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance (2016/2017(INI))

výbor JURI/AFCO

- Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA)

výbor PECH

- Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (2016/2016(INI))
(stanovisko: BUDG, REGI)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28.1.2016)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance (2016/2017(INI))
výbory: EMPL, FEMM

- Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI))
výbory: JURI, AFCO
(stanovisko: ENVI, INTA)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud (2016/2033(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.3.2016)

výbor ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(stanovisko: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28.1.2016)

(článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

- Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide opožiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Directive of the European parliament and of the Council on the Union legal framework for customs infringements and sanctions (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: DEVE, AFET

výbor EMPL

- Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO


15. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 7. marca 2016

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1411/2015); (*) (č. 1412/2015); (*) (č. 1413/2015); (*) (č. 1414/2015); (*) (č. 1415/2015); (*) (č. 1416/2015); (*) (č. 1417/2015); (*) (č. 1418/2015); (*) (č. 1419/2015); (*) (č. 1420/2015); Laura Folch (č. 1421/2015); (*) (č. 0131/2016); (*) (č. 0132/2016); (*) (č. 0133/2016); (*) (č. 0134/2016); (*) (č. 0135/2016); (*) (č. 0136/2016); (*) (č. 0137/2016); Slawomir Nojek (č. 0138/2016); (*) (č. 0139/2016); (*) (č. 0140/2016); (*) (č. 0141/2016); (*) (č. 0142/2016); Jeremy Mesdouze (č. 0143/2016); (*) (č. 0144/2016); (*) (č. 0145/2016); (*) (č. 0146/2016); Loretta Casadei (č. 0147/2016); Giulia Pari (č. 0148/2016); Nando Cardarelli (č. 0149/2016); Ilaria Piancastelli (č. 0150/2016); Caterina Guido (č. 0151/2016); Michele Pari (č. 0152/2016); Nando Cardarelli (č. 0153/2016); Serena Colonnacchi (č. 0154/2016); Gilberto Fuzzi (č. 0155/2016); Rodolfo Martinelli (č. 0156/2016); Daniele Colonnacchi (č. 0157/2016); Vittoria Ratto (č. 0158/2016); Elio Parma (č. 0159/2016); Natascia Muccioli (č. 0160/2016); Alessia Cepollina (č. 0161/2016); Alessia Cepollina (č. 0162/2016); Bruno Pais (č. 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (č. 0164/2016); (*) (č. 0165/2016); (*) (č. 0166/2016); (*) (č. 0167/2016); (*) (č. 0168/2016); (*) (č. 0169/2016); (*) (č. 0170/2016); Michael William Mansfield (č. 0171/2016); (*) (č. 0172/2016); Jens Genzer (č. 0173/2016); (*) (č. 0174/2016); Stefano Pasquinoni (č. 0175/2016); (*) (č. 0176/2016); (*) (č. 0177/2016); (*) (č. 0178/2016); (*) (č. 0179/2016); (*) (č. 0180/2016); (*) (č. 0181/2016); (*) (č. 0182/2016); (*) (č. 0183/2016); (*) (č. 0184/2016); (*) (č. 0185/2016); (*) (č. 0186/2016); (*) (č. 0187/2016); (*) (č. 0188/2016); (*) (č. 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (č. 0190/2016); Domenico Delfini (č. 0191/2016); (*) (č. 0192/2016); (*) (č. 0193/2016); (*) (č. 0194/2016); (*) (č. 0195/2016); (*) (č. 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (č. 0197/2016); (*) (č. 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (č. 0199/2016); (*) (č. 0200/2016); (*) (č. 0201/2016).


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 11. do 14. apríla 2016.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia