Index 
Protokoll
PDF 294kWORD 229k
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utbrottet av zikaviruset (debatt)
 3.Bankunionen – årsrapport 2015 (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Yttrandefriheten i Kazakstan
  4.2.Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni
  4.3.Demokratiska republiken Kongo
 5.Meddelande från talmannen
 6.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 7.Omröstning
  7.1.Yttrandefriheten i Kazakstan (omröstning)
  7.2.Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (omröstning)
  7.3.Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  7.4.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (slutomröstning)
  7.5.Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  7.6.Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  7.7.Mot en blomstrande datadriven ekonomi (omröstning)
  7.8.Situationen i Eritrea (omröstning)
  7.9.2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  7.10.2015 års rapport om Montenegro (omröstning)
  7.11.Bankunionen – årsrapport 2015 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Priskrisen i Europas grisköttssektor (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Framställningar
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Utbrottet av zikaviruset (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000030/2016) från Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Utbrottet av zikaviruset (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (ordförande för utskottet ENVI) utvecklade frågan.

Jonathan Hill (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Annie Schreijer-Pierik för PPE-gruppen, Matthias Groote för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo och Lynn Boylan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi och Tibor Szanyi.

Talare: Jonathan Hill.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden april I.


3. Bankunionen – årsrapport 2015 (debatt)

Betänkande om bankunionen – årsrapport 2015 [2015/2221(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva Paunova för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe angående ett problem med tolkningen till engelska (talmannen noterade detta), Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernard Monot, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elisa Ferreira, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber och Danuta Maria Hübner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes och Luke Ming Flanagan.

Talare: Jonathan Hill.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 10.3.2016.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 8.3.2016.)


4.1. Yttrandefriheten i Kazakstan

Resolutionsförslag B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (vice ordförande för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittérna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan och EE-Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Pavel Svoboda och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 10.3.2016.


4.2. Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni

Resolutionsförslag B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Isabella De Monte för S&D-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Javi López och Afzal Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor och Brando Benifei.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 10.3.2016.


4.3. Demokratiska republiken Kongo

Resolutionsförslag B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez och Maria Arena redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Bogdan Brunon Wenta och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och Jean-Paul Denanot.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 10.3.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


5. Meddelande från talmannen

Talare: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen och Nicolas Bay, om omröstningens förlopp vid sammanträdet den 28 oktober 2015.

Som uppföljning av beslutet av den 17 december 2015 om en påföljd för Marcel de Graaff (punkt 6 i protokollet av den 17.12.2015) för att vid omröstningen under sammanträdet den 28 oktober 2015 ha använt Marine Le Pens omröstningsapparat (punkt 7.9 i protokollet av den 28.10.2015), och efter att ha hört flera ledamöter samt Nicolas Bay vid två tillfällen, hade talmannen beslutat, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, att vidta en sanktion mot den sistnämnde för hans uppförande vid samma omröstning, dvs. att ha använt Marine Le Pens omröstningsapparat .

Sanktionen består av indraget dagtraktamente under fem dagar. Beslutet hade meddelats den berörde ledamoten.


6. Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade beslutat att föreslå en förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) till och med den 2 augusti 2016.

Parlamentet godkände detta förslag.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Yttrandefriheten i Kazakstan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 och B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0337/2016

(ersätter B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 och B8-0375/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy och Gabrielius Landsbergis, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 och B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0338/2016

(ersätter B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 och B8-0378/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy och Krzysztof Hetman, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez, för GUE/NGL-gruppen;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0084)

(Resolutionsförslag B8-0348/2016 bortföll.)


7.3. Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 och B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0342/2016

(ersätter B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 och B8-0381/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0085)

(Resolutionsförslag B8-0380/2016 bortföll.)


7.4. Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den 25 februari 2016 (punkt 7.5 i protokollet av den 25.2.2016).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0086)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Genom ONU (585 röster för, 30 röster emot, 16 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


7.6. Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Genom ONU (549 röster för, 36 röster emot, 9 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


7.7. Mot en blomstrande datadriven ekonomi (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande O-000021/2016 från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Mot en blomstrande datadriven ekonomi (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Fråga för muntligt besvarande O-000040/2016 från Vicky Ford, för utskottet IMCO, till kommissionen: Kommissionens meddelande Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Resolutionsförslag B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0089)


7.8. Situationen i Eritrea (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 och B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0318/2016

(ersätter B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 och B8-0324/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller och Milan Zver, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward och Flavio Zanonato, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki och Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0090)


7.9. 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0091)


7.10. 2015 års rapport om Montenegro (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0092)

Inlägg:

Andrey Kovatchev lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3, första delen. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledmöter motsatte sig detta.


7.11. Bankunionen – årsrapport 2015 (omröstning)

Betänkande om bankunionen – årsrapport 2015 [2015/2221(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0093)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr och Hannu Takkula

Betänkande Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins och Peter Jahr

Betänkande Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr och Seán Kelly

Mot en blomstrande datadriven ekonomi - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Situationen i Eritrea - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Monica Macovei

2015 års rapport om Montenegro - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Monica Macovei

Betänkande Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans och Maria Grapini.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Priskrisen i Europas grisköttssektor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000020/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Priskrisen i Europas grisköttssektor (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågan.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stefan Eck, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck och Anne Sander.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini och Branislav Škripek.

Talare: Czesław Adam Siekierski och Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende lämpliga arrangemang, system och förfaranden samt anmälningsmallar som ska användas för att förebygga, upptäcka och rapportera marknadsmissbruk eller misstänkta handelsorder eller transaktioner (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 9 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 9 mars 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 325.4 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om avslutande av revidering 3 av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958") (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

IMCO

2) från ledamöterna, följande resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av lagarna och bestämmelserna om skattelättnader för ”smart working” (flexibelt och självständigt arbete) (B8-0219/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av lagarna och bestämmelserna om socialt stöd till hjälpbehövande äldre (B8-0220/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en översyn av bestämmelserna om garantier för det internationella banksystemet (B8-0221/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om bristande insyn i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (B8-0222/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om reform av asylrätten i Danmark (B8-0223/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om omedelbar frigivning av Can Dündar och Erdem Gül (B8-0224/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om respekten för rätten till liv (B8-0225/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om lagar om koncessioner för gräv- och borrningsarbeten till underpris i miljöskyddsområden (B8-0226/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om höjningen av lönen för de anställda i EU:s offentliga förvaltning (B8-0227/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Tomáš Zdechovský och Patricija Šulin. Förslag till resolution om skolmat (B8-0228/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om kristendomsfientligheten och skyddet av kristna kulturbyggnader i Europa (B8-0229/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet och Steeve Briois. Förslag till resolution om en EU-strategi för Alzheimers sjukdom (B8-0230/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot insektsbekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider (B8-0231/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om ytterligare åtgärder för mjölk-, griskötts- och grönsakssektorn (B8-0232/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton och Bernard Monot. Förslag till resolution om monetär suveränitet (B8-0233/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillgång till information till insättare i samband med ikraftträdandet av den gemensamma resolutionsmekanismen i bankunionen (B8-0234/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om demokratisering av och ny inriktning på Erasmusprogrammet (B8-0235/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om folkomröstningar om medlemsstaternas migrationspolitik (B8-0236/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde och Dominique Martin. Förslag till resolution om förbud mot nyckelringar med levande djur i Europa (B8-0237/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillgång till information till insättare och sparare i samband med ikraftträdandet av den gemensamma resolutionsmekanismen i bankunionen (B8-0238/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de transatlantiska avtalets inverkan på jordbrukssektorn (B8-0239/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kontroll av utländska investeringar som hotar nationella intressen (B8-0240/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om lokala företag inom byggsektorn och sektorn för offentligt byggande (B8-0241/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återupprättande av de nationella gränserna för att bekämpa illegal invandring (B8-0242/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de medel som EU beviljat Turkiet för bekämpningen av illegal invandring (B8-0243/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förfarandet för förbud mot import av genetiskt modifierade produkter (B8-0244/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om överutbudet på global likviditet (B8-0245/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om upphävandet av direktivet om återhämtning och resolution av banker (B8-0246/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om införande av grön protektionism (B8-0247/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot import av klonat kött från Kina (B8-0248/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om delningsekonomi (B8-0249/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en europeisk utmärkelse för bästa innovation på området för medicintekniska produkter (B8-0257/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Rikke Karlsson. Förslag till resolution om digital ekologi (B8-0258/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om en folklig, hållbar och respektfull jaktförvaltning (B8-0259/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverken för att värna och skydda kunnandet om och det kulturella främjandet av musik- och orkesterverksamhet (B8-0260/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vikten av återuppbyggnad av fiskbestånden (B8-0261/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av lagar och bestämmelser om incitament, förmåner och skattelättnader för egenföretagande som författare och förlag (B8-0262/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverket för incitament för att installera solpaneler för miljövänlig energi (B8-0263/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en metod för bedömning av kommunalt avfall (B8-0264/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den inre marknaden för el (B8-0265/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om konsekvenserna för turismen av ett eventuellt upphävande av Schengenavtalet (B8-0266/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förstärkning av Europeiska volontärtjänsten (B8-0267/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om korruptionens allvarliga omfattning (B8-0268/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjandet av Europeiska ombudsmannen (B8-0269/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PETI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om översyn av regelverket för en heltäckande e-handelsstrategi med konsumentgarantier (B8-0270/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.3.2016)

AFET-utskottet

- Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2016/2036(INI))
(rådgivande utskott: CULT, BUDG)

- EU:s strategiska meddelande för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (2016/2030(INI))
(rådgivande utskott: CULT)

AGRI-utskottet

- GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (2016/2034(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

ECON-utskottet

- Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (2016/2033(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT, LIBE)

- Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen (2016/2032(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA-utskottet

- Vägen mot en ny handelsram mellan EU och Turkiet för att stärka bilaterala handelsförbindelser och modernisera tullunionen (2016/2031(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

PECH-utskottet

- Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (2016/2035(INI))
(rådgivande utskott: TRAN)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28.1.2016)

FEMM-utskottet

- Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för att förena familje- och arbetsliv (2016/2017(INI))

AFCO-utskottet

- Tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2016/2018(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, INTA)

PECH-utskottet

- Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (2016/2016(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, REGI)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28.1.2016)

- Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för att förena familje- och arbetsliv (2016/2017(INI))
utskott: EMPL, FEMM

- Tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2016/2018(INI))
utskott: JURI, AFCO
(rådgivande utskott: ENVI, INTA)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (2016/2033(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE) (artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.3.2016)

ENVI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE(artikel 54 i arbetsordningen))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 28.1.2016)

Ändringar av hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

FEMM-utskottet

- Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillgänglighetskraven för produkter och tjänster (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer för gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: DEVE, AFET

EMPL-utskottet

- Rapport om tillämpningen av direktivet om posttjänster (2016/2010(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO


15. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 7 mars 2016

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1411/2015), (*) (nr 1412/2015), (*) (nr 1413/2015), (*) (nr 1414/2015), (*) (nr 1415/2015), (*) (nr 1416/2015), (*) (nr 1417/2015), (*) (nr 1418/2015), (*) (nr 1419/2015), (*) (nr 1420/2015), Laura Folch (nr 1421/2015), (*) (nr 0131/2016), (*) (nr 0132/2016), (*) (nr 0133/2016), (*) (nr 0134/2016), (*) (nr 0135/2016), (*) (nr 0136/2016), (*) (nr 0137/2016), Slawomir Nojek (nr 0138/2016), (*) (nr 0139/2016), (*) (nr 0140/2016), (*) (nr 0141/2016), (*) (nr 0142/2016), Jeremy Mesdouze (nr 0143/2016), (*) (nr 0144/2016), (*) (nr 0145/2016), (*) (nr 0146/2016), Loretta Casadei (nr 0147/2016), Giulia Pari (nr 0148/2016), Nando Cardarelli (nr 0149/2016), Ilaria Piancastelli (nr 0150/2016), Caterina Guido (nr 0151/2016), Michele Pari (nr 0152/2016), Nando Cardarelli (nr 0153/2016), Serena Colonnacchi (nr 0154/2016), Gilberto Fuzzi (nr 0155/2016), Rodolfo Martinelli (nr 0156/2016), Daniele Colonnacchi (nr 0157/2016), Vittoria Ratto (nr 0158/2016), Elio Parma (nr 0159/2016), Natascia Muccioli (nr 0160/2016), Alessia Cepollina (nr 0161/2016), Alessia Cepollina (nr 0162/2016), Bruno Pais (nr 0163/2016), Maria Rosaria Menicucci (nr 0164/2016), (*) (nr 0165/2016), (*) (nr 0166/2016), (*) (nr 0167/2016), (*) (nr 0168/2016), (*) (nr 0169/2016), (*) (nr 0170/2016), Michael William Mansfield (nr 0171/2016), (*) (nr 0172/2016), Jens Genzer (nr 0173/2016), (*) (nr 0174/2016), Stefano Pasquinoni (nr 0175/2016), (*) (nr 0176/2016), (*) (nr 0177/2016), (*) (nr 0178/2016), (*) (nr 0179/2016), (*) (nr 0180/2016), (*) (nr 0181/2016), (*) (nr 0182/2016), (*) (nr 0183/2016), (*) (nr 0184/2016), (*) (nr 0185/2016), (*) (nr 0186/2016), (*) (nr 0187/2016), (*) (nr 0188/2016), (*) (nr 0189/2016), Nikola Soukmandjiev (nr 0190/2016), Domenico Delfini (nr 0191/2016), (*) (nr 0192/2016), (*) (nr 0193/2016), (*) (nr 0194/2016), (*) (nr 0195/2016), (*) (nr 0196/2016), Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr 0197/2016), (*) (nr 0198/2016), Mario Emilio Tagliabue (nr 0199/2016), (*) (nr 0200/2016), (*) (nr 0201/2016).


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1114 april 2016.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy