Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

7. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες GUE/NGL, EFDD και ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή CONT: Luke Ming Flanagan αντί Rina Ronja Kari

επιτροπή ECON: Beatrix von Storch αντί Diane James

επιτροπή ENVI: Syed Kamall αντί Marcus Pretzell.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου