Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

9. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η Επιτροπή JURI διαβίβασε τα ακόλουθα διορθωτικά στα κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P8_TA(2015)0439(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341 της 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Διορθωτικό P8_TA(2015)0440(COR01) στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336 της 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο Europarl.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός εικοσιτεσσάρων ωρών αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου