Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL, JURI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(1-πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕE) αριθ. 1343/2011 και (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, εξαιρουμένων των διατάξεών του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI, ECON, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

AGRI, LIBE

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης - Θέση του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ECON, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI, ENVI, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - προταθείς από τη Λιθουανία (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων (2015/2060(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Έκθεση σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) (2015/2224(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (2015/2223(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Έκθεση σχετικά με ζητήματα αλιείας στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. (2015/2109(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Έκθεση για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη (2014/2205(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Έκθεση Καινοτομία και διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (2015/2090(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης (2015/2257(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014 (2015/2127(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (2015/2220(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας (2015/2091(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Anthony Abela ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Mihails Kozlovs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Samo Jereb ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Janusz Wojciechowski ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Hermann Winkler (2016/2000(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2015/2095(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτριες: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (2015/2272(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου