Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. aprill 2016 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Aluslepingu artikli 304 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus uue psühhoaktiivse aine 1-fenüül-2-(1-pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (α-pürrolidinovalerofenoon, α-PVP) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

AGRI, LIBE

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil - Nõukogu 16. märtsi 2016. aasta seisukoht (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2016. kalendriaastaks (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – LT kandidaat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (2015/2060(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Raport uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng (2015/2224(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Raport vaesusevastase eesmärgi saavutamise kohta majapidamiskulude kasvu kontekstis (2015/2223(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Raport kalandusalaste aspektide kohta seoses riikliku jurisdiktsiooni alt välja jäävate piirkondade merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon) (2015/2109(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Raport erasektori ja arengu kohta (2014/2205(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Raport väikesemahulise rannapüügi uuendamise ja mitmekesistamise kohta kalapüügist sõltuvates piirkondades (2015/2090(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Raport Erasmus+ ja teiste vahendite kohta liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis (2015/2257(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Raport Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruande kohta (2015/2127(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Raport ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta (2015/2220(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Raport ühiste eeskirjade kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtme ja kalanduskokkulepete rakendamiseks (2015/2091(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Jan Gregor kontrollikoja liikmeks (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Anthony Abela kontrollikoja liikmeks (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Mihails Kozlovs kontrollikoja liikmeks (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Samo Jereb kontrollikoja liikmeks (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Janusz Wojciechowski kontrollikoja liikmeks (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Raport Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2000(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Raport olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (2015/2095(INI)) - LIBE komisjon - Raportöörid: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Raport ELi kohta muutuvas maailmas, mis on üha rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam (2015/2272(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika