Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-fenyyli-2-(1-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta sen määräyksiä, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena kyseiseen sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

AGRI, LIBE

- Lisätalousarvioesitys nro 1 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä - Neuvoston 16. maaliskuuta 2016 vahvistama kanta (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ECON, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Liettuan ehdokas (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, LIBE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö EU:n roolista kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (2015/2060(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Mietintö aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet” (2015/2224(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Mietintö köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttamisesta kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (2015/2223(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Mietintö kalastukseen liittyvistä näkökulmista Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen alaisessa kansainvälisessä sopimuksessa kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisesta monimuotoisuudesta (2015/2109(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Mietintö yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä (2014/2205(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Mietintö pienimuotoisen rannikkokalastuksen innovoinnista ja monipuolistamisesta kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (2015/2090(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Mietintö aiheesta ”Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi – elinikäisen oppimisen lähestymistapa” (2015/2257(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Mietintö Euroopan investointipankista (EIP) – vuosikertomus 2014 (2015/2127(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Mietintö EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja uudelleentarkastelusta (2015/2220(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Mietintö yhteisistä säännöistä YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien (2015/2091(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Ladislav Balko tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (13879/2015 – C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Jan Gregor tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Anthony Abela tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Mihails Kozlovs tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Samo Jereb tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Janusz Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Mietintö Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2000(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Mietintö Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijät: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Mietintö EU:sta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (2015/2272(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Brasilian liittotasavallan ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö