Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. balandžio 11 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 91/672/EEB ir 96/50/EB (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Pagla Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI, ECON, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai sudarymo (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

AGRI, LIBE

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Nauja priemonė, skirta skubiai paramai teikti Sąjungoje - 2016 m. kovo 16 d. Tarybos pozicija (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ECON, LIBE

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI, ENVI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2016 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. LT kandidatas (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl ES vaidmens tarptautinių finansų, pinigų ir reguliavimo institucijų ir įstaigų veikloje (2015/2060(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Pranešimas dėl naujų teritorinio vystymosi priemonių 2014–2020 m. sanglaudos politikoje: integruotos teritorinės investicijos (ITI) ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) (2015/2224(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Pranešimas dėl kovos su skurdu tikslo siekimo atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (2015/2223(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Pranešimas dėl su žvejyba susijusių klausimų tarptautiniame susitarime dėl jūrų biologinės įvairovės nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose rajonuose (Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija) (2015/2109(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Pranešimas dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi (2014/2205(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Pranešimas dėl mažos apimties priekrantės žvejybos inovacijų ir įvairinimo nuo žuvininkystės priklausomuose regionuose (2015/2090(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Pranešimas Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Mokymosi visą gyvenimą požiūris (2015/2257(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Pranešimas dėl Europos investicijų banko (EIB) 2014 m. metinės ataskaitos (2015/2127(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Pranešimas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir persvarstymo (2015/2220(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Pranešimas dėl bendrų taisyklių siekiant taikyti BŽP išorės aspektą, įskaitant žvejybos susitarimus (2015/2091(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Ladislavą Balko Audito Rūmų nariu (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Janą Gregorą Audito Rūmų nariu (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Anthony Abelą Audito Rūmų nariu (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Mihailsą Kozlovsą Audito Rūmų nariu (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Samo Jerebą Audito Rūmų nariu (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Pranešimas dėl siūlymo skirti Januszą Wojciechowski Audito Rūmų nariu (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą (2016/2000(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl pareigos taikyti minimalų standartinį tarifą trukmės (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projekto (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Pranešimas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2015/2095(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjos: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Pranešimas ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (2015/2272(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika