Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 91/672/EEG van de Raad en Richtlijn 96/50/EG van de Raad (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-fenyl-2-(1-pyrrolidine-1-yl) pentaan-1-on (α-pyrrolidinevalerofenon, α-PVP) aan controlemaatregelen (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System - GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, met uitzondering van de bepalingen die onder titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, wat betreft de bepalingen ervan inzake verplichtingen in verband met justitiële samenwerking in strafzaken en de definitie van strafbare feiten (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

AGRI, LIBE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2016: nieuw instrument voor de verstrekking van noodhulp binnen de Unie - Standpunt van de Raad van 16 maart 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ECON, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI, ENVI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - LT kandidaat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag inzake de rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (2015/2060(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Verslag over nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) (2015/2224(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Verslag over het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (2015/2223(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Verslag over visserijaspecten in het kader van het internationaal akkoord over mariene biodiversiteit in zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen, Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (2015/2109(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Verslag over de particuliere sector en ontwikkeling (2014/2205(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Verslag over innovatie en diversificatie van de ambachtelijke kustvisserij in de regio's die afhankelijk zijn van de visserij (2015/2090(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Verslag over Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren – een concept van levenslang leren (2015/2257(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Verslag over de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 (2015/2127(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (2015/2220(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Verslag over gemeenschappelijke regels met het oog op de toepassing van de externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (2015/2091(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Verslag over de voordracht van Ladislav Balko voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Verslag over de voordracht van Jan Gregor voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Verslag over de voordracht van Anthony Abela voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Verslag over de benoeming van Mihails Kozlovs tot lid van de Rekenkamer (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Verslag over de voordracht van Samo Jereb voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Verslag over de voordracht van Janusz Wojciechowski voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Hermann Winkler (2016/2000(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Verslag over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2015/2095(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteurs: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Verslag over de EU in een veranderende mondiale omgeving – een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (2015/2272(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen de Federale Republiek Brazilië en Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende sluiting van de Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de Europese Unie en de regering van de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, (aanvraag van Zweden - EFG/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid