Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 aprilie 2016 - Strasbourg

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-on (αpirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI, ECON, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligații privind cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Croației ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

AGRI, LIBE

- Proiect de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgență pe teritoriul Uniunii - Poziția Consiliului din 16 martie 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

ECON, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI, ENVI, ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul LT (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, LIBE

- Propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (2015/2060(INI)) - ECON - Raportoare: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Raport referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) (2015/2224(INI)) - REGI - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Raport referitor la îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii cheltuielilor curente ale gospodăriilor (2015/2223(INI)) - EMPL - Raportor: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Raport referitor la aspecte legate de pescuit în cadrul Acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale - Convenția ONU privind dreptul mării (2015/2109(INI)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Raport referitor la sectorul privat și la dezvoltare (2014/2205(INI)) - DEVE - Raportor: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Raport referitor la inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (2015/2090(INI)) - PECH - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Raport referitor la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe toată durata vieții (2015/2257(INI)) - CULT - Raportor: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Raport referitor la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (2015/2127(INI)) - CONT - Raportor: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Raport referitor la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală (2015/2220(INI)) - AFET - Raportor: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Raport referitor la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (2015/2091(INI)) - PECH - Raportoare: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Raport privind numirea lui Ladislav Balko ca membru al Curții de Conturi (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Raport privind propunerea de numire a lui Jan Gregor ca membru al Curții de Conturi (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Anthony Abela ca membru al Curții de Conturi (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Raport referitor la numirea lui Mihails Kozlovs ca membru al Curții de Conturi (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Samo Jereb ca membru al Curții de Conturi (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Janusz Wojciechowski ca membru al Curții de Conturi (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT - Raportor: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Hermann Winkler (2016/2000(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON - Raportor: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON - Raportor: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE - Raportor: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Raport referitor la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (2015/2095(INI)) - LIBE - Raportoare: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH - Raportor: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Raport referitor la UE într-un mediu global în schimbare - o lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (2015/2272(INI)) - AFET - Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN - Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG - Raportor: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 — Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG - Raportor: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN - Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN - Raportor: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate