Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. apríla 2016 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 91/672/EHS a smernice Rady 96/50/ES (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, JURI, IMCO

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda tento návrh konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o vystavení novej psychoaktívnej látky 1-fenyl-2-(1-pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón (α-pyrolidínvalerofenón, α-PVP) kontrolným opatreniam (15386/2015 – C8-0115/2016 – 2015/0309(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku s výnimkou jeho ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI, ECON, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

AGRI, LIBE

– Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie – pozícia Rady zo 16. marca 2016 (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI, ENVI, ITRE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016 (COM(2016)0159 – C8-0124/2016 – 2016/0086(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – litovský kandidát (07319/2016 – C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

– Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

– Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (COM(2016)0107 – C8-0128/2016 – 2016/0060(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, LIBE

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– Správa o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (2015/2060(INI)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

– Správa o nových nástrojoch územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020: integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou (2015/2224(INI)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

– Správa o plnení cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (2015/2223(INI)) – výbor EMPL – Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

– Správa o aspektoch rybolovu v rámci medzinárodnej dohody o morskej biodiverzite v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie, Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (2015/2109(INI)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

– Správa o súkromnom sektore a rozvoji (2014/2205(INI)) – výbor DEVE – Spravodajca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

– Správa o inováciách a diverzifikácii maloobjemového pobrežného rybolovu v regiónoch, ktoré závisia od rybolovu (2015/2090(INI)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

– Správa o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania (2015/2257(INI)) – výbor CULT – Spravodajca: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

– Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2014 (2015/2127(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

– Správa k vykonávaniu a preskúmaniu stratégie EÚ – Stredná Ázia (2015/2220(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

– Správa o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd (2015/2091(INI)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Ladislava Balka za člena Dvora audítorov (13879/2015 – C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Jana Gregora za člena Dvora audítorov (14091/2015 – C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Anthonyho Abelu za člena Dvora audítorov (05769/2016 – C8-0024/2016 – 2016/0803(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Mihailsa Kozlovsa za člena Dvora audítorov (14446/2015 – C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

– Správa o vymenovaní Sama Jereba za člena Dvora audítorov (05890/2016 – C8-0025/2016 – 2016/0804(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0060/2016)

– Správa o návrhu na vymenovanie Janusza Wojciechowského za člena Dvora audítorov (13904/1/2015 – C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hermanna Winklera (2016/2000(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Peter Simon (A8-0063/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Sander Loones (A8-0064/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajca: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

– Správa o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (2015/2095(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyne: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: Marco Affronte (A8-0067/2016)

– Správa o EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (2015/2272(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o strategickej spolupráci medzi Brazílskou federatívnou republikou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0070/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) – výbor TRAN – Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Michael Cramer (A8-0056/2016)

– *** Odporúčanie do druhého čítania k návrhu rozhodnutia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0073/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia