Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. april 2016 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/672/EGS in Direktive Sveta 96/50/ES (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL, JURI, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil- 2-(1-pirolidin- 1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

- Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb navedenega protokola, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI, ECON, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in opredelitvijo kaznivih dejanj (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

AGRI, LIBE

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2016: Novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji - stališče Sveta z dne 16. marca 2016 (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ECON, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI, ENVI, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2016 (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - LT kandidat (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, LIBE

- Predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, ter priznavanju in izvrševanju odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o vlogi EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (2015/2060(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Poročilo o novih orodjih teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (2015/2224(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Poročilo o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (2015/2223(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Poročilo o vidikih ribolova pri mednarodnem sporazumu o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (2015/2109(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Poročilo o zasebnem sektorju in razvoju (2014/2205(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Poročilo Inovacije in diverzifikacija malega priobalnega ribolova v regijah, odvisnih od ribolova (2015/2090(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Poročilo o programu Erasmus+ in drugih instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – pristop do vseživljenjskega učenja (2015/2257(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Poročilo o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2014 (2015/2127(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Poročilo o izvajanju in pregledu strategije EU za Srednjo Azijo (2015/2220(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Poročilo o skupnih pravilih za izvajanje zunanje razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (2015/2091(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Poročilo o imenovanju Ladislava Balka za člana Računskega sodišča (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Poročilo o imenovanju Jana Gregorja za člana Računskega sodišča (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Poročilo o imenovanju Anthonyja Abele za člana Računskega sodišča (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Poročilo o imenovanju Mihailsa Kozlovsa za člana Računskega sodišča (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Poročilo o imenovanju Sama Jereba za člana Računskega sodišča (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Poročilo o imenovanju Janusza Wojciechowskega za člana Računskega sodišča (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Hermannu Winklerju (2016/2000(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Poročilo o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2015/2095(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalke: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Poročilo o EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (2015/2272(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Federativno republiko Brazilijo in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o nekaterih vidikih zračnega prevoza med Evropsko unijo in vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švedska) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov