Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis - Strasbūra

13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000055/2016), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016);

- (O-000045/2016), kuru uzdeva Antonio Tajani, Othmar Karas un Burkhard Balz PPE grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016);

- (O-000057/2016), kuru uzdeva Elisa Ferreira S&D grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016);

- (O-000060/2016), kuru uzdeva Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016);

- (O-000065/2016), kuru uzdeva Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer un Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktors (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016);

- (O-000066/2016), kuru uzdeva Kay Swinburne ECR grupas vārdā Komisijai: MVU atbalsta faktora pārskatīšana (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016);

- (O-000004/2016), kuru uzdeva Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer un Jakob von Weizsäcker Komisijai: Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika