Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. dubna 2016 - Štrasburk

17. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (rozprava)
Doslovné záznamy

Návrh usnesení o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), který předložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries za výbor ENVI.

Giovanni La Via (předseda výboru ENVI) uvedl návrh usnesení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Angélique Delahaye za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Susanne Melior, Pavel Poc za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Tibor Szanyi, aby zvednutím modré karty položil otázku Julie Girling, která na otázku odpověděla, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Peter Liese a Pilar Ayuso, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir a Bronis Ropė.

Vystoupili: Věra Jourová a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 13.4.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí