Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. april 2016 - Strasbourg

17.  Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Beslutningforslag om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), indgivet af Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen og Frédérique Ries, for ENVI.

Giovanni La Via (formand for ENVI) forelagde beslutningsforslaget.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Susanne Melior, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Tibor Szanyi, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Julie Girling, som besvarede det, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese og Pilar Ayuso, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir og Bronis Ropė.

Talere: Věra Jourová og Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 13.4.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik