Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

17. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016): Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ja Frédérique Ries ENVI-valiokunnan puolesta.

Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) esitteli päätöslauselmaesityksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angélique Delahaye PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Susanne Melior, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Julie Girling vastasi, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Peter Liese ja Pilar Ayuso, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.4.2016, kohta 11.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö