Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. travnja 2016. - Strasbourg

17. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: produljenje odobrenja aktivne tvari glifosata (rasprava)
Doslovno izvješće

Prijedlog rezolucije o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), koji su u ime Odbora ENVI podnijeli Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen i Frédérique Ries.

Giovanni La Via (predsjedik odbora ENVI) predstavio je prijedlog rezolucije.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Susanne Melior, Pavel Poc, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tibor Szanyi, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Julie Girling, koja je na pitanje odgovorila, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Peter Liese i Pilar Ayuso, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič i Christel Schaldemose.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir i Bronis Ropė.

Govorili su: Věra Jourová i Giovanni La Via.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 13.4.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti