Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. balandžio 11 d. - Strasbūras

17. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas (diskusijos)
Stenograma

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), kurį pateikė Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen ir Frédérique Ries ENVI komiteto vardu.

Giovanni La Via (ENVI komiteto pirmininkas) pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Susanne Melior), Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Tibor Szanyi (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Julie Girling, pastaroji į jį atsakė), Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Peter Liese ir Pilar Ayuso), Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 13 protokolo 11.9 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika