Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis - Strasbūra

17. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (debates)
Stenogramma

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko darbīgās vielas glifosāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D044281-01 – 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ko bija iesnieguši Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen un Frédérique Ries ENVI komitejas vārdā.

Giovanni La Via(ENVI komitejas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Angélique Delahaye PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Susanne Melior, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Tibor Szanyi, uzdodot zilās kartītes jautājumu Julie Girling, kas uz to atbildēja, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Peter Liese un Pilar Ayuso, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir un Bronis Ropė.

Uzstājās Věra Jourová un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.4.2016. protokola 11.9. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika