Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg

17. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (debat)
CRE

Ontwerpresolutie over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ingediend door Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen en Frédérique Ries, namens de Commissie ENVI.

Giovanni La Via (voorzitter van de Commissie ENVI) licht de ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Susanne Melior, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Tibor Szanyi, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Julie Girling, die hierop ingaat, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Peter Liese en Pilar Ayuso, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 13.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid