Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - Strasburg

17. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (debata)
Pełne sprawozdanie

Projekt rezolucji w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), który złożyli: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen i Frédérique Ries, w imieniu komisji ENVI.

Giovanni La Via (przewodniczący komisji ENVI) przedstawił projekt rezolucji.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Susanne Melior, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Tibor Szanyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Julie Girling, która udzieliła odpowiedzi, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liese i Pilar Ayuso, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Věra Jourová i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 13.4.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności