Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 april 2016 - Strasbourg

17. Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Förslag till resolution om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), framlagt av Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen och Frédérique Ries, för utskottet ENVI.

Giovanni La Via (ordförande för utskottet ENVI) redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Angélique Delahaye för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Susanne Melior; Pavel Poc för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen; Tibor Szanyi ställde en fråga ("blått kort") till Julie Girling, som besvarade frågan; Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Peter Liese och Pilar Ayuso; Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir och Bronis Ropė.

Talare: Věra Jourová och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 13.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy