Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλώση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Σύνθεση των επιτροπών
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Διεθνής Ημέρα των Ρομά (συζήτηση)
 16.Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
 17.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτ (συζήτηση)
 18.Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (σύντομη παρουσίαση)
 19.Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (σύντομη παρουσίαση)
 20.Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (σύντομη παρουσίαση)
 21.Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (σύντομη παρουσίαση)
 23.Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (σύντομη παρουσίαση)
 24.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (σύντομη παρουσίαση)
 25.Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (σύντομη παρουσίαση)
 26.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (266 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου